מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

ויבאל שחכתה ונב תא דמלש רוספורפה  לש רמאמה רוקמ

ש"מהיב לע ןנולתהל הפצוח דוע הלו ,ןיטקה בג לע התוכזל ודמעש ןיד יקספ תא האר

רוערעה תא םג האר

 

לופיט רמולכ ,תורוה :טושפ אוה איבל רדמס לש רסמה
,תוהמאל ןינע איה םי/תודליל תישעמו תישגר תוסחו
.ףסכה תא איבהל אוה םירבגה לש םדיקפת .דבלב תוהמיאלו
ומויס לש הרקמב ןיב ,יגוזה רשקה םויק ךלהמב ןיב
העדה תא תפקשמ איבל רדמס ךכב .ןישורג ידי-לע
תינויושה ,תמייקה הרבחב תקתעושמו תחוורה תילכראירטפה
השא םא ךכיפל .םירבגהו םישנה לש םבור לצא .לוכיבכ
הרוצב" תאז תושעל הרומא איה - "הריירק תשא"ל תכפוה
דליה לודיג לוע תא ליטהל אל יאדוב ."דליב עגפת אלש
.ךכל רשכומ וניא אוה יכ .רבג לע

תולעופו ךכ תובשוח תובאהו תוהמיאה לש לודגה בורה
םבורבו ,ךכ םירובס טפשמה יתב לש לודגה בורה .םאתהב
ךא .הידלי לע הקזחה תא םאה תלבקמ םירקמה לש העירכמה
ינפל וא) תרומשמ העבקנש רחאל םישוע המ איה הלאשה
תינמז תרומשמב םיאצמנ םידליה דוע לכ ,תיפוס העבקנש
.(םאה לש

תויהל בושח םידלילש תוניבמ תוהמיאה בורש בשוח ינא
תוצור ילוא ויה תוהמיאה לש לודג קלח .באה םע רשקב
תוהמיא שי ךא .םידליה םע רתוי קודה רשקב היהי באהש
וא .היולג הרוצב ,םידליה ךרד באב ןקבאמ תא תולהנמש
בורק היה ןכש בא תויהל לולע דעומה ןברוקה .היומס
.ותבוטל תרומשמה תא דבאל תששוח םאה ךכיפלו ,וידליל
ךרוע לכש ידכ קיפסמ ?םינש ?זוחא ?שי הלאכ םירקמ המכ
.הלאכ תועפות ריכי ןישורג ינינעל ןיד

 

Hit Counter