מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

   

בתי המשפט

 

בעניין: 1 . עמי חזן בשם אניה - חזן בע"מ
2 . מחצבות ח.ג. בע"מ
3 . חזן עמי
4 . חזן בלה
ע"י ב"כ עו"ד דורון מרום ואח' התובעים
נ ג ד
בנק לאומי לישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד לוינבוק הנתבע


החלטה
 

1. עניינה של החלטה זו היא בקשתו של גורם חיצוני, אשר איננו צד לתיק זה, לעיין בתיק בית המשפט.

העובדות:

2. התובעים בתיק זה הגישו תובענה למתן פסק-דין הצהרתי כנגד הנתבע.

3. ביום 10.6.03 הגיש עו"ד אפרים סופר, המייצג את קיבוץ נחשונים, בקשה להתיר לו לעיין בתיק הנוכחי - ת.א. 1548/99.
את בקשתו מנמק עו"ד סופר כדלקמן:
"1. משרדנו מייצג את קיבוץ נחשונים.
2. קיבוץ נחשונים מצוי בהליך בוררות עם מר חזן, התובע בתיק שבנדון.
3. מפרסומים בעיתונות הכתובה נוצר הרושם שעילת התביעה שבתיק שבנדון הינה אותה עילה שנדונה בהליכי הבוררות בהם מצוי מרשנו, לפיכך, באופן מתבקש, למרשנו יש עניין לעיין בכתבי הטענות הכלולים בתיק שבנדון.
4. אשר על כן, אודה לכם עם תאפשרו למתמחה ממשרדנו, מר ניר קריים, לעיין בתיק שבנדון." (ההדגשות במקור - ש.ג.)

4. בהחלטתי מיום 11.6.03 ביקשתי את תגובת הצדדים לתיק תוך 7 ימים.
ביום 15.6.03 התקבלה תגובת הנתבע אשר על פיה אין לנתבע כל התנגדות לעיון המבוקש.
ביום 23.6.03 התקבלה תגובת התובעים המבקשים לדחות את בקשת העיון.

5. החלטה זו עניינה בבקשת קיבוץ נחשונים, שהינו צד זר לתיק, לעיין בתיק בית המשפט ובהתנגדות התובעים לבקשה.

דיון:

6. התקנות הדנות בנושא זה הינן תקנות בתי המשפט (עיון בתיקי בית המשפט) התשס"ג-2003 שפורסמו ביום 17.2.03 (להלן: "התקנות").
על פי תקנה 9 תחילתן של תקנות אלה (למעט תקנה 5 שאיננה מענייננו) שלושה חודשים מיום פרסומן, היינו 17.5.03.
בקשת העיון הוגשה ביום 10.6.03 ומשום כך חלות התקנות על הבקשה.

התקנה הנוגעת לענייננו היא תקנה 4 אשר זו לשונה:" זכות העיון של מי שאינו בעל דין
4(א) כל אדם רשאי לבקש מבית משפט לעיין בתיק בית משפט (להלן - בקשת עיון), ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין.
(ב) בקשת עיון תוגש לשופט או רשם שהתיק נדון לפניו, ובאין אפשרות כאמור, לשופט או רשם שיקבע נשיא בית המשפט.
(ג) בקשת עיון תהיה מנומקת, ותוגש לפי טופס 2 שבתוספת.
(ד) בבואו לשקול בקשת עיון, יתן בית המשפט את דעתו, בין השאר, לענינו בתיק של המבקש, לענינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון, וכן לסבירות הקצאת המשאבים הנדרשת לשם היענות לבקשה.
(ה) בית המשפט רשאי להורות על העברת בקשת העיון לתגובת בעלי הדין בתיק שמבוקש בו העיון או לתגובת צד שלישי, אם הוא סבור כי העיון עלול לפגוע במי מהם, וכן רשאי בית המשפט לבקש את תגובת היועץ המשפטי לממשלה, אם הוא סבור כי העיון עלול לפגוע באינטרס ציבורי;...
(ו) ...
(ז) ..."

7. מבקשת העיון עולה כי קיבוץ נחשונים מצוי בהליך בוררות עם מר חזן, מיחידי התובעים בתיק שבפנינו.
הנימוק לבקשת העיון הוא כי "מפרסומים בעיתונות הכתובה נוצר הרושם שעילת התביעה בתיק שבנדון הינה אותה עילה שנדונה בהליכי הבוררות בהם מצוי מרשנו" ומשום כך יש לקיבוץ נחשונים "עניין לעיין בכתבי הטענות הכלולים בתיק שבנדון".

8. שקלתי את בקשת העיון ועמדות הצדדים לתיק, ושקלתי גם את תקנה 4(ד) לתקנות לפיה, בבוא בית המשפט לשקול את בקשת העיון יתן את דעתו, בין היתר, לעניינו של המבקש בתיק ולעניינם של בעלי הדין.
לאור אלה הגעתי למסקנה כי העניין שיש לקיבוץ נחשונים לעיין בתיק בית משפט זה משום ש"ייתכן" ומדובר באותה עילה שנידונה בבוררות שבין קיבוץ נחשונים לבין מר חזן, איננו מהווה טעם מספיק להיעתר לבקשה.

9. קיבוץ נחשונים הוא צד זר לתיק זה והוא מנהל הליכי בוררות עם מר חזן, מיחידי התובעים בתיק זה.
רצונו של קיבוץ נחשונים לעיין בתיק רק משום שייתכן ומדובר באותה עילה איננו מהווה נימוק המצדיק לאפשר לו לעיין בתיק בית המשפט כולו, על כל כתבי הטענות וההליכים אשר בו.

10. אשר על כן ולסיכום בקשת העיון נדחית.

11. המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לעו"ד אפרים סופר, ב"כ קיבוץ נחשונים ולצדדים בתיק זה.

ניתנה היום, ‏שבת 05 יולי 2003, בהעדר הצדדים.


גדות שרה, שופטת
 

 
Hit Counter