מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

 

לכבוד עוה"ד אולמרט                                                                                                                              10.08.05

שר התמה"ת ושר האוצר בפועל

הודעה זו משוגרת בשנית, כאן ובפקס' לביתך

כאן בזה מדבר על רעיון חוק חדש של קודמך השר (דאז) נתניהו ביבי , חוק מס הכנסה שלילי, חוק שחבל ליצרו, כיום יש חוק זהה לו ממקנה זכויות הבטחת הכנסה ו\או השלמתו, כל שצריך הוא תיקון קל בחוק קיים

מדברים על חוק חדש שהם רוצים להוביל, "חוק מס הכנסה שלילי", חוק מיותר הוא, יש חוק כיום המאפשר מתן הטבות לעניים.

 חוק זה מקנה גם זכות המנוצלת ע"י אלה אשר הכנסתם היא מתחת לשכר מינימום לפי הרכב משפחה, (ראה את הסעיף 2(א)3, המדגש באדום גם), לדעתי טוב לעלות עניין זה באוזני רבים בציבור, בפרט לשאול את אלה היוצאים בעד החוק החדש "לכאורה" זה המועתק אולי מקנדה למשל, דע, זה העובד ששכרו גם מעל לשכר למינימום אינו משלם כלל מס, אז אך מס הכנסה שלילי ינתן לו \ לה תשלום ו\או שכר כמס הכנסה שלילי,

 חוק זה (הבטחת \ השלמת הכנסה) מקנה זכות יסוד לרבים, בפועל הוא תחת פיקוח המוסד הביטוח הלאומי, והם ממש לא מעוניינים לשלם ממנו אגורה, מסיבות השמורות איתם.

אחרי שדברה עו"ד נציבת מס הכנסה בעבר – טלי ירון אלדר אצל דן מרגלית, דברתי איתה טלפונית והסברתי לה את זה החוק, מה גם שאני איש פשוט והיא עו"ד ונצבת מס הכנסה בעברה, תשובתה היתה: נשאלתי על החוק החדש "חוק מס הכנסה שלילי" לא על החוק הנ"ל.

ראה העניין דנן וניצול החוק כמניעת בזבוז כספי (כספי ציבור) ו\או מנעת כפל מערכות (מל"ל ורשויות המס)

לדעתי זה יכול להיות גם "בר ריטנג" טוב ובעל עניין ממש

ממתין לתשובה ו\או לראות את העניין במדורי החדשות השונות ו\או כיעד לעניין אצלך בתוכנית העבודה

בכבוד רב שאולי

9.8.05

חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1^ 1980^

פרק א' : פרשנות

1. הגדרות (תיקון: תשמ"א, תשמ"ז, תשנ"ב, תשנ"ה, תשנ"ח ^2^, תשס"ב)

בחוק זה -

"אלמנה" - לרבות מי שמשתלמת לה קיצבת שאירים או תלויים לפי חוק הביטוח;

"בני זוג" - לרבות איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים

זה לזו, אם מתקיים בהם אחד מאלה -

(1) האשה היא אם לילד, שהאיש הוא אביו;

(2) משתלמת או השתלמה לאחד מהם, בהתאם לחוק הביטוח, תוספת תלויים בעד

משנהו;

"גימלה" - גימלה חדשית להבטחת הכנסה המשולמת לפי חוק זה;

"הורה יחיד" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992; ואולם

על המונח "ילד" תחול ההגדרה שבחוק זה.

"הפקודה" - פקודת מס הכנסה;

"השכר הממוצע" - כמשמעותו בסעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח;

"השר" - שר העבודה והרווחה;

"חוק הביטוח" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995;

"יחיד" - מי שאין לו בן זוג;

"ילד" - כמשמעותו בהגדרת "ילד" בסעיף 238 לחוק הביטוח;

"נקודת קיצבה" - כמשמעותה בסעיף 68(א) לחוק הביטוח;

"תושב ישראל" - לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 378 לחוק הביטוח

הלאומי.

פרק ב' : זכאות

2. תנאי זכאות (תיקון: תשמ"ז, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ח ^2^, תשס"א^4^)

(א) תושב ישראל שמלאו לו עשרים שנה זכאי לגימלה, בכפוף להוראות חוק זה, כל

עוד מתקיים בו אחד מתנאים אלה:

(1) אין לו הכושר לעבוד ולהתפרנס כדי מחייתו, או שאינו ניתן להשמה בעבודה

כלשהי, הכל לפי כללים, תנאים ומבחנים שנקבעו בתקנות;

(2) הוא רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה בהתאם לכללים שנקבעו לענין

סעיף 163

לחוק הביטוח ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה מתאימה;

לענין פסקה זו, "עבודה מתאימה" - כל עבודה התואמת את מצב בריאותו וכשרו

הגופני, או הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית לפי הפניה משירות התעסוקה או ממי

שאישר לכך שירות התעסוקה (להלן בסעיף זה - הכשרה);

(3) הוא עובד בעבודה או נמצא בהכשרה, שההכנסה מהן פחותה מסכום הגימלה לפי

סעיף 5(א)(1) ומתקיימים בו התנאים והמבחנים שנקבעו בתקנות;

(4) מלאו לו, בגבר - ששים וחמש שנים, ובאשה - ששים שנים;

(5) היא אם או הוא הורה יחיד אשר לילד שבהחזקתם והנמצא עמם טרם מלאו לו 7 שנים;

(6) היא אלמנה ואם לילד הנמצאים עמה ובהחזקתה;

(7) עיקר זמנו מוקדש לטיפול בבן זוגו החולה או בילדו החולה הזקוקים להשגחה

תמידית, הכל לפי כללים, תנאים ומבחנים שנקבעו בתקנות.

(8) הוא עובד שירות בעבודה ציבורית לפי סימן ב' 1 לפרק ו' של חוק העונשין,

 

 

 

 

 

Hit Counter