מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

 

בבית המשפט העליון                                                                              בג"ץ /05

בשבתו כבית משפט גבוה לצדק             

 

 

בעניין :                         עמותת אומ"ץ- אזרחים למען מנהל תקין, צדק חברתי ומשפטי

                                    עמותה רשומה בישראל (ע"ר מס' 580410967)

                                    מרח' לבונטין 12, תל אביב 20093

                                   

ע"י ב"כ עוה"ד בעז ארד

                                    מרח' רמב"ן 32 ירושלים 92268

                                    (טל: 02-5662211 פקס: 02-5666222)

 

                        העותרת

 

                                                נגד

 

1.       כנסת ישראל

       ירושלים

 

2.       שבח וייס

       יו"ר מועצת רשות זכרון - "יד ושם"

       הר הרצל, ירושלים

 

המשיבים

 

 

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

 

מוגשת בזה עתירה למתן צו על תנאי המורה למשיבה מס' 1 (להלן גם: הכנסת) לבוא וליתן טעם מדוע לא יופסק התשלום בגין שירותי מזכירות, למשיב מס' 2.

כן מתבקש צו ביניים שיורה למשיבה מס' 1 להימנע מלהוסיף ולהעביר למשיב 2 תשלומים בגין שירותי מזכירות, עד להחלטה אחרת של בית משפט נכבד זה.

כן יתבקש כבוד בית המשפט לחייב המשיבים בהוצאות העותרת ובשכ"ט עו"ד.

 

ואלה נימוקי העתירה:

 

1.       העותרת הינה עמותה רשומה כחוק בישראל, ובין מטרותיה לפעול למען טוהר המידות ברשויות השלטון ולמען אכיפת החוק.

 

2.       א.  המשיב 2 כיהן בעבר כיו"ר הכנסת. כיום, ומזה תקופה ארוכה, הוא מכהן במישרה ציבורית כיו"ר מועצת רשות זכרון יד ושם. יד ושם הינו רשות ציבורית שהוקמה בחוק זכרון השואה והגבורה יד ושם, התשי"ג1953- (להלן: החוק).

 

ב.   עפ"י החוק הוקמה מועצת יד ושם, שהינה הגוף המנהל את יד ושם. על פי תקנון יד ושם,        התשכ"ט1968-, מתמנה יו"ר מועצת יד ושם על ידי ראש הממשלה, באישור הממשלה.

 

3.       ביום 1.4.2005 ניתן ע"י בית המשפט העליון פסק דין בערעורו של יו"ר הכנסת לשעבר, דן תיכון, (ענמ"ש 5228/04), על החלטת חשב הכנסת, לפיה נקבע, בין היתר, כי בתקופת כהונתו כיו"ר רשות הנמלים לא יהא מר תיכון זכאי לקבלת שירותי מזכירות במימון הכנסת, שלקבלתם הוא זכאי מכוח היותו יו"ר הכנסת לשעבר.

 

4.       בענמ"ש 5228/04 הנ"ל, קבע בית משפט נכבד זה כי יו"ר כנסת לשעבר, הנושא במשרה ציבורית, בין בשכר ובין שלא בשכר, אינו זכאי לקבלת תשלום בגין שירותי מזכירות בתקופה שבה הוא מכהן במשרתו הציבורית.  

 

5.       היועצת המשפטית לכנסת העבירה ביום 4.4.05 את פסק הדין בענמ"ש 5228/04 לחשב הכנסת.

העתק צילומי של מכתב היועמ"ש לכנסת מיום 4.4.05 מצורף לעתירה זו כחלק הימנה ומסומן א'.

 

6.       ביום 8.4.05 פנתה העותרת ליועצת המשפטית לכנסת וליועץ המשפטי לממשלה בדרישה להפסיק מימון שירותי מזכירות למשיב מס' 2 ולאחרים.

      העתק צילומי של מכתב העותרת מיום 8.4.05 מצורף לעתירה זו כחלק הימנה ומסומן ב'.

 

7.       היועצת המשפטית לכנסת השיבה לעותרת במכתבה מיום 14.4.05, שהעתקו הצילומי מצורף לעתירה זו כחלק הימנה ומסומן ג'.

 

8.       במכתבה נספח ג' הנ"ל, ציינה היועצת המשפטית לכנסת כי שאלת מימון שירותי מזכירות מכספי הכנסת למשיב מס' 2 תיבדק בהתאם לאמות המידה שנקבעו בפסק הדין הנ"ל בהתאם לכוונת המחוקק.

 

9.       במכתב העותרת מיום 1.5.05 נתבקשה היועצת המשפטית לכנסת להשלים הבדיקה ולתת החלטתה בהקדם.

      העתק צילומי של מכתב העמותה מיום 1.5.05 מצורף לעתירה זו כחלק הימנה ומסומן ד'.

 

10.   במכתב מיום 8.5.05 הודיע חשב הכנסת ליו"ר הכנסת לשעבר, דן תיכון, כי כל עוד מכהן הוא במשרה הציבורית הנ"ל, אינו זכאי למימון שירותי מזכירות מתקציב הכנסת.

      העתק צילומי של מכתב חשב הכנסת מיום 8.5.05 מצורף לעתירה זו כחלק הימנה ומסומן ה'.

 

11.   במכתב מיום 10.5.05 דרשה העותרת מחשב הכנסת להפסיק מיידית מתן שירותי מזכירות לכל יו"ר הכנסת לשעבר, המכהנים במשרה ציבורית, ובהם המשיב מס' 2.

      העתק צילומי של מכתב העותרת מיום 10.5.05 מצורף לעתירה זו כחלק הימנה ומסומן ו'.

 

12.   חשב הכנסת השיב כי הנושא בבדיקה.

העתק צילומי של מכתב חשב הכנסת לעותרת מיום 20.6.05 מצורף לעתירה זו כחלק הימנה ומסומן ז'.

13.   ביום 24.7.05, שבה העותרת ופנתה בעניין זה לחשב הכנסת.

      העתק צילומי של מכתב העותרת מיום 24.7.05 מצורף לעתירה זו כחלק הימנה ומסומן ח'.

 

14.   חשב הכנסת השיב לעותרת כי הלשכה המשפטית בכנסת טרם סיימה בדיקתה בשל עומס עבודה, אך הבטיח להעביר עמדת הכנסת בתוך כשבועיים.

      העתק מכתבו של חשב הכנסת מיום 27.7.05 מצורף לעתירה זו כחלק הימנה ומסומן ט'.

 

15.   משבוששה תשובת הכנסת לבוא, שבה העותרת ופנתה לחשב הכנסת במכתב מיום 16.8.05. העתק צילומי של מכתב העותרת מיום 16.8.05 מצורף לעתירה זו כחלק הימנה ומסומן י'.

 

16.   העתק צילומי של תשובת חשב הכנסת מיום 23.8.05 מצורף לעתירה זו כחלק הימנה ומסומן יא'.

 

17.   מאז תשובת חשב הכנסת הנ"ל חלף לו חודש תמים, אך הכנסת מוסיפה להתעלם מפסק דינו הנזכר של בית משפט נכבד זה.

 

18.   על פי הדין ועל פי פסיקתו של בית משפט נכבד זה, כאמור לעיל, אין המשיב מס' 2 זכאי למימון שירותי מזכירות מכספי הכנסת.

 

19.   אשר על כן נאלצת העותרת לעתור לבית משפט נכבד זה למען יצא מלפניו צו על תנאי המורה למשיבה מס' 1 לבוא ולנמק מדוע לא תפעל בהתאם לחוק, ומדוע לא תנהג בהתאם למה שפסק בית משפט נכבד זה בפסק דינו הנזכר (ענמ"ש 5228/04).

 כן מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו ביניים המורה למשיבה 1 להימנע מהמשך מימון שירותי מזכירות למשיב מס'  2 עד להכרעה בעתירה זו. 

 

20.  מן הדין ומן הצדק לקבל העתירה.

 

 

                                                                                                __________

בעז ארד, עו"ד

ב"כ העותרת

ע\223\0\1-10

 

 

 

 

Hit Counter