מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

תפוצת נאטו

 

שרותי משרד/הצעות חוק/4162004ח

 

הכנסת השש-עשרה

 

 

הצעת חוק של חברי הכנסת:

אילן שלגי

 

אילן ליבוביץ

 

אתי לבני

 

יגאל יאסינוב

 

אברהם פורז

 

ויקטור בריילובסקי

                                                              פ/3057

 

 

  הצעת חוק הסדרת מעמדם ונציגותם של ההורים במערכת החינוך, התשס"ה-2005

 

 

הגדרות

1.

בחוק זה -

 

 

"הארגון" – ארגון ההורים הארצי הרשום כעמותה מספר 5800015022, בכפוף לאמור בחוק זה לענין תקנון הארגון;

 

 

"הורי התלמיד" – כל אחד מהם או שניהם ביחד, או אפוטרופוס שמונה לילד או לנער כחוק;

 

 

"החוק" – חוק לימוד חובה, התש"ט-1949[1];

 

 

"כתה" – קבוצת תלמידים המוגדרת ברשומותיו של מוסד ככיתה, לאורך שנת לימודים;

 

 

"מוסד" – מוסד חינוכי שלפחות שליש מתקציבו ממומן על ידי המדינה או על ידי רשות מקומית;

 

 

"מערכת חינוך יישובית" – כלל המוסדות בתחומי רשות מקומית נתונה;

 

 

"תלמיד" – ילד או נער כמשמעם בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, הלומד במוסד חינוך;

 

 

"המשרד" – משרד החינוך התרבות והספורט;

 

 

"השר" -  שר  החינוך התרבות והספורט.

 

 

 

פרק א': זכויות ההורים

זכות הורים לקבל מידע

 

2.

הורי התלמיד זכאים לקבל בכל עת כל מידע הנוגע לתלמיד, מכל בעל תפקיד במערכת החינוך שברשותו מידע כאמור.

זכות הורים לעיון

3.

הורי התלמיד זכאים לעיין בכל מסמך או תיק או מאגר-מידע במערכת החינוך שבו מופיע מידע על התלמיד, ולהעתיקו או לצלמו בכפוף לחסיון-מידע הקבוע בדין.

 

חובת התייעצות לפני החלטה

 

4.

לפני כל החלטה העלולה לפגוע בתלמיד פגיעה ממשית וארוכת-טווח, חייב המוסד להיוועץ בהורי התלמיד בטרם קבלת ההחלטה.

זכות ייצוג

5.

הורי התלמיד רשאים להסמיך בכתב נציגות הורים כיתתית או מוסדית לייצגם בעניין התלמיד בפני המוסד. הסמכה כאמור לא תגרע מזכויות ההורים כאמור בחוק זה.

 

 

 

פרק ב': נציגות הורים כיתתית

נוהל בחירת נציגות הורים כיתתית

 

6.

(א)

הורי תלמידים בכתה, ברוב של מחצית לפחות, רשאים לבחור נציגות הורים כיתתית.

 

(ב)

מועדי הבחירה של נציגות הורים כיתתית וסדריה יתנהלו על-פי תקנון ארגון ההורים הארצי.

סמכות נציגות הורים מוסדית

 

7.

(א)

נציגות הורים כיתתית מוסמכת לייצג את ההורים בעניינים הנוגעים לכתה בפני הנהלת המוסד.

 

(ב)

נציגות הורים כיתתית לא תרשם ולא תפעל כתאגיד.

זכות לקבל מידע

 

8.

נציגות הורים כיתתית זכאית לקבל כל מידע הנוגע לכלל הכתה למעט מידע שאסור למסרו על-פי דין.

 

 

פרק ג': נציגות הורים מוסדית

נוהל בחירת נציגות הורים מוסדית

 

9.

בכל מוסד תיבחר נציגות הורים מוסדית; מועדי הבחירה וסדריה יתנהלו על פי תקנון ארגון ההורים הארצי, ובלבד שבנציגות יכללו נציגים של כל השכבות הכיתתיות במוסד.

סמכות נציגות הורים מוסדית

10.

(א)

נציגות הורים מוסדית מוסמכת לייצג את ההורים בעניינים הנוגעים למוסד האמור בלבד בפני כל גורם.

 

(ב)

נציגות הורים מוסדית לא תרשם ולא תפעל כתאגיד.

 

 

(ג)

נציגות הורים מוסדית היא חלק מארגון ההורים הארצי ופועלת בכפוף לתקנון הארגון.

 

 

 

זכות לקבל מידע מהנהלת המוסד

 

11.

נציגות הורים מוסדית זכאית לקבל מהנהלת המוסד כל מידע הנוגע לכלל המוסד, למעט מידע האסור למסירה על-פי דין.

השתתפות בישיבות המועצה

 

12.

נציג מוסמך של נציגות ההורים המוסדית רשאי להשתתף בישיבות המועצה הפדגוגית המוסדית, למעט ישיבות שנושאן מידע חסוי בעניין תלמידים, מורים ועובדים.

חובת התייעצות

 

13.

לפני כל החלטה שיש בה שינוי של ממש במוסד, חייב המוסד להיוועץ בנציגות ההורים המוסדית.

ניהול כספים

14.

כספים הנגבים מהורי התלמידים על ידי הרשות המקומית או בעל המוסד או המוסד  יתנהלו בחשבון בו תהיה זכות חתימה לנציג מוסמך של נציגות ההורים המוסדית; החשבונות והמסמכים  הנוגעים לכספים הנגבים מההורים יהיו פתוחים בפני נציג ההורים בכל עת.

 

מגבלות על ראש נציגות הורים מוסדית

 

15.

המגבלות החלות על מנהל מוסד בכל הנוגע לפעילות מפלגתית ולהשתתפות בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות יחולו גם על מי שעומד בראש נציגות הורים מוסדית.

 

 

פרק ד': נציגות הורים יישובית

הקמת נציגות הורים יישובית

 

16.

ברשות מקומית בה קיימים לפחות שני מוסדות תוקם נציגות הורים יישובית;  מועדי ההקמה וסדריה יתנהלו על פי תקנון הארגון.

סמכות נציגות הורים יישובית

17.

(א)

נציגות הורים יישובית מוסמכת לייצג את ההורים בעניינים הנוגעים למערכת החינוך היישובית האמורה בלבד, בפני כל גורם.

 

(ב)

נציגות הורים יישובית לא תרשם ולא תפעל כתאגיד.

 

 

(ג)

נציגות הורים יישובית היא חלק מארגון ההורים הארצי ופועלת בכפוף לתקנון הארגון.

 

זכות לקבל מידע מהרשות המקומית

 

18.

נציגות הורים יישובית זכאית לקבל מהנהלת הרשות המקומית כל מידע הנוגע לכלל מערכת החינוך היישובית, וכן דו"חות תכנון וביצוע.

 

 

 

 

השתתפות בישיבות ועדת החינוך המקומית

 

 

19.

נציג מוסמך של נציגות ההורים היישובית רשאי להשתתף דרך קבע בישיבותיה של ועדת החינוך של הרשות המקומית.

חובת התייעצות הנציגות הורים מקומית

 

20.

לפני כל החלטה שיש בה שינוי של ממש במערכת החינוך היישובית, חייבת הנהלת הרשות המקומית להיוועץ בנציגות ההורים היישובית.

הגבלות

21.

המגבלות החלות על מנהל של אגף חינוך ברשות מקומית בכל הנוגע לפעילות מפלגתית ולהשתתפות בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות יחולו גם על מי שעומד בראש נציגות הורים יישובית.

 

 

 

פרק ה': ארגון ההורים הארצי

 

ארגון ההורים הארצי היציג

 

22.

ארגון ההורים הארצי, הוא הארגון היציג של הורי התלמידים במערכת החינוך בישראל.

תקנון

23.

(א)

הארגון יפעל וינוהל על פי תקנון שיקבע השר בהתייעצות עם הארגון ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

 

 

(ב)

תקנון ראשון לפי סעיף קטן (א) יובא לאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

 

נוהל בחירת ארגון ההורים הארצי

24.

המועדים לבחירת מוסדות ארגון ההורים הארצי ודרך הבחירה יתנהלו על פי תקנון הארגון, ובלבד שלא יחלפו למעלה משלוש שנים בין מועד בחירה אחד למשנהו, ושבחירות תתקיימנה בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה, לפי המוקדם.

 

ייצוג כלל ההורים

 

25.

בכל המוסדות הנבחרים של הארגון יובטח ייצוג לכל דרגי החינוך, לכל המגזרים ולכל אזורי הארץ בהתאמה לחלוקה המנהלית של המשרד.

תשלום שנתי מהורי התלמידים

26.

הארגון יהיה רשאי לגבות תשלום שנתי מהורי התלמידים בישראל; על גביית תשלום כאמור יחולו הוראות סעיף 6(ד) לחוק; שליש הסכום הנגבה ימסר להנהלת הארגון, שליש לנציגות ההורים הישובית ושליש לנציגויות ההורים המוסדיות; האחריות לגביית הכספים ולהעברתם בזמן סביר תחול על הרשויות המקומיות.

 

ארגון ההורים הארצי - גוף מבוקר

 

27.

הארגון יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה [נוסח משולב] התשי"ח-1958[2].

 

הגבלות על ראש ההורים הארצי

 

28.

המגבלות החלות על המנהל הכללי במשרד בכל הנוגע לפעילות מפלגתית ולהשתתפות בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות יחולו גם על מי שעומד בראש ארגון ההורים הארצי.

 

 

פרק ו': הוראות שונות

תחילה

29.

תחילתו של חוק זה בתום ארבעה חודשים מיום פרסומו.

 

 

 

 

 

 

דברי – הסבר

 

(1)             הורים מפקידים את ילדיהם בידי מערכת החינוך ובתי הספר והם מצפים כי   ילדיהם יקבלו את מיטב החינוך וכי לא יפגעו בשום רגע גופנית או נפשית בעת היותם במשמורת בית הספר. לא אחת קיימות תופעות של התערבות יתר של הורים כפרטים או כקבוצה, במהלך הפעילות החינוכית.

(2)        עד היום, 55 שנים לאחר חקיקתו של חוק לימוד חובה, התש"ט-1949, לא הוסדרו מעמדם וייצוגם של ההורים במוסדות החינוך. העדרו של הסדר כזה גורם לאי נוחות ותקלות, העלולות להפריע לפעילות החינוכית ולעמוד בסתירה לזכויות טבעיות של הורים ותלמידים.

(3)        הצורך בהסדר על ידי חקיקה נובע מארבע עובדות יסוד:

(א)        להורים זכויות טבעיות וחוקיות כהורים וכאפוטרופסים לקטינים.

(ב)               ההורים אינם נוכחים בזירת המוסד החינוכי ואינם משתתפים בפעילותו,  למעשה, יום יום.

(ג)                להורים כפרטים יש אינטרסים לגיטימיים בצד, ולעיתים בניגוד,  לאינטרסים ציבוריים של כלל ההורים בדרגים שונים  (מוסד, ישוב, המדינה).

(ד)        בהיות החינוך מערכת חברתית, ובתוקף חוק לימוד חובה החל על תלמידים מגיל 3, 4 או 5 ועד גיל 16, אין ההורים בבחינת "לקוחות – מרצון".

(4)        הוראות משרד החינוך, התרבות והספורט בנוגע למעמד ההורים ונציגותם, קיימות היום בחוזרי מנכ"ל ביחס לרמה הכיתתית והמוסדית בלבד, אינן מחייבות את ההורים ולכן אינן מלוות במערך אכיפה.

(5)        בעוד הממסד החינוכי זוכה לרמת ייצוג וארגון רבת כוח, וכך גם עובדי ההוראה, אין ייצוג וארגון כזה להורים. לארגון ההורים הארצי אין מעמד המחייב את הממסד להתחשב בו, אלא לפי רצון טוב ומשתנה. כמו כן, מימון פעולותיו של הארגון אינו מעוגן בהסדר מחייב.

(6)              כתוצאה מכל אלה, ועקב ההתגברות המואצת של מעורבות ההורים בחינוך,  מלווה ההתפתחות החיובית בעיקרה, קיימות תופעות שוליות של התנהגות כוחנית מצד הורים ונציגיהם, המכבידה על תפקודם של מוסדות חינוך.

(7)        הצעת החוק באה להפסיק מצב לא בריא המאפשר שרירות, ומבקשת להשתית את מעמד ההורים ונציגותם בכל הרמות על איזון וצירוף של זכויות הפרט, כללי המנהל התקין והאוטונומיה של המוסד החינוכי.

(8)       ההצעה מדגישה שלושה עניינים, שלפי הניסיון שנצבר מהווים מוקדי חיכוך: עניני כספים, הבחנה בין רמות ייצוג שונות, והחובה למסור מידע ולהיוועץ.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על-ידי חבר הכנסת אילן שלגי וקבוצת חברי הכנסת, ומספרה פ/2165.

 

 

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב בטבת התשס"ה – 3.1.2005


 

[1] ס"ח התש"ט, עמ' 287.

[2] ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

 
 

 

Hit Counter