מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 תפוצת נאטו

 

למתלונן נגרם נזק שמתאים לפיצוי כספי

 

הצעת חוק נציב תלונות הציבור על שופטים של חה”כ יוסף פריצקי.

תאריך: ו' אב תשס"ב, (15/7/2002)
ועדת החוקה אישרה מינוי אומבודסמן למערכת בתי המשפט

חה”כ פינס: ”ניתן יהיה לקבל פיצוי כספי על נזקים כספיים”

ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה היום לקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק נציב תלונות הציבור על שופטים של חה”כ יוסף פריצקי.

יו”ר הוועדה, חה”כ אופיר פינס, אמר שטוב שמינוי ופעילות נציב תלונות הציבור על שופטים נעשה על פי חוק אשר מדגיש את עצמאותו ואי תלותו של הנציב. החוק מצייד אותו בכלים ובסמכויות אשר יאפשרו לו לבצע את עבודתו כראוי. פינס הוסיף שזכותו של מי שנפגע מהתנהלות לא ראויה של שופט לקבל פיצוי כספי.

שר המשפטים, מאיר שטרית, בירך על אישור החוק. שטרית אמר שכבר עם כניסתו לתפקידו הצהיר על תמיכתו במינוי אומבודסמן למערכת בתי המשפט. הוא רואה חשיבות רבה באישור החוק לחיזוק מערכת המשפט.

יוזם החוק, חה”כ יוסף פריצקי, אמר שהוא מאמין שחששותיהם של השופטים יתבדו, והחוק החדש רק יטיב עם השופטים עצמם ועם מערכת המשפט כולה.

להלן עיקרי החוק שאושר:
1. נציב תלונות הציבור על שופטים יטפל גם בתלונות על רשמים, דיינים, קאדים, קאדי מד`הב ושופטים צבאיים.
2. הנציב יבדוק תלונות על התנהגות שופטים במסגרת מילוי תפקידם ותלונות על דרך ניהול המשפט. הנציב לא יטפל בתלונות על שופטים שאינן קשורות בתפקידם, בעניינים בהם ניתן פסק דין או בתלונות העוסקות בשאלה משפטית או ראייתית.
3. הנציב יתמנה על ידי הוועדה לבחירת שופטים על פי הצעת שר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון. תקופת כהונתו תהיה 5 שנים.
4. עובדי נציבות תלונות הציבור על שופטים יהיו עובדי מדינה.
5. יוכלו להגיש תלונה לנציב נשיא בית המשפט העליון, שר המשפטים וכל אדם הרואה עצמו נפגע בשל התנהגותו של שופט במסגרת מילוי תפקידו כשופט.
6. אם החליט הנציב לפתוח בבירור תלונה יודיע על כך לשופט הנילון, לנשיא בית המשפט בו הוא מכהן, לנשיא בית המשפט העליון ולשר המשפטים.
7. אם מצא הנציב שתלונה היתה מוצדקת יודיע על כך למתלונן, לשופט הנילון ולכל מי שקיבל הודעה על פתיחת בירור התלונה. הנציב יוכל להצביע על הצורך בתיקון הליקוי, והשופט הנילון יודיע לנציב על הצעדים שנקט לתיקון הליקוי. אם מצא הנציב שתלונה לא היתה מוצדקת יודיע על כך למתלונן, לשופט הנילון ולכל מי שקיבל הודעה על פתיחת בירור התלונה.
8. על פי הצעת היו”ר, חה”כ אופיר פינס-פז, החליטה הוועדה שאם מצא הנציב שתלונה היתה מוצדקת, ולמתלונן נגרם נזק שמתאים לפיצוי כספי, יוכל הוא לקבוע כי מערכת בתי המשפט תפצה את המתלונן.
9. הנציב יוכל אם מצא לנכון בעקבות ממצאיו להמליץ בפני הוועדה לבחירת שופטים או בפני נשיא בית המשפט העליון או לשר המשפטים, לסיים את כהונתו של שופט.
10. הנציב יגיש לשר המשפטים ולנשיא בית המשפט העליון דין וחשבון שנתי על פעולותיו כולל תיאור מפורט של הטיפול בתלונות. שר המשפטים יביא את הדין וחשבון בפני ועדת החוקה, חוק ומשפט ויוכל אף לפרסם את הדו”ח. הדין וחשבון יכלול, בין השאר, מספר התלונות שהוגשו, מספר התלונות שטופלו, מספר התלונות שנמצאו מוצדקות, זמן הבירור הממוצע בתלונות, העניינים שעליהם הוגשו התלונות, הדרכים שננקטו לתיקון הליקויים וכן את מספר התלונות שהעלו חשש לעבירה משמעתית או פלילית וכן את מספר המלצותיו לסיום כהונת שופט.
11. כדי להבטיח את עצמאותו של הנציב קבעה הוועדה כי תקציב הנציבות אשר יכלל בתקציב משרד המשפטים יובא בנפרד מתקציב המשרד לאישור ועדת הכספים של הכנסת.


 

 

 
Hit Counter