מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 תפוצת נאטו

 
 

פורסת

 
  השופט ברוך: עיכוב יציאה מהארץ בטל ומבוטל
התקנות החדשות - מנוגדות לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו


השופט שמואל ברוך, סגן נשיא בית משפט השלום ברמלה, קובע בהחלטה חדשנית כי תיקון מספר 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר החליף את התקנות בדבר עיכוב יציאה מן הארץ, מנוגד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובהיותו חקיקה חדשה שנחקקה לאחר חוק היסוד, הוא בטל ומבוטל.

פסיקתו זו של השופט ברוך ניתנה במסגרת הליך בו נתבקש בית המשפט להורות על עיכוב יציאתו מן הארץ של נתבע. בשל חשיבותו של הענין ובעיקר, בשל ההשלכות הרחבות שיש לו על ענינים אחרים, ביקש השופט כי תובא לפניו עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה בסוגיה זו.

עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה הציגה, כמובן, התנגדות לקביעה כי התקנות מנוגדות לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אך בית המשפט קבע כי על אף עמדה זו, עיכוב יציאה של אדם מהארץ, מנוגד לקביעת החוק היסוד כי כל אדם חופשי לעזוב את הארץ.

מכיוון שב"כ היועץ המשפטי לממשלה הביע במהלך הדיון בפני בית המשפט את כוונת משרד המשפטים להסדיר את הנושא בחקיקה ראשית, קבע בית המשפט כי הצהרתו, לפיה התקנות שנחקקו בתיקון מספר 6 בנושא עיכוב יציאה מן הארץ הן בטלות ומבוטלות - תכנס לתוקפה רק 90 יום מיום הדיון, וזאת על מנת לאפשר למשרד המשפטים להשלים את הליכי החקיקה. במקרה הספציפי שנדון בפני בית המשפט, קבע השופט ברוך כי מאחר והמשיבים לא התייצבו לדיון, ומאחר וההצהרה בדבר בטלות התקנות טרם נכנסה לתוקף - יש מקום לתת צו עיכוב יציאה מן הארץ.

יש לזכור כי גם אם הליכי החקיקה לא יושלמו בתוך 90 הימים, או אם המדינה לא תערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי (ספק אם בכלל קיימת לה אפשרות לערער, שכן היועץ המשפטי לא צורף כצד להליך שבפני בית המשפט) - הצהרתו של בית משפט השלום ברמלה מפי כבוד השופט ברוך, היא החלטה שיפוטית של בית משפט שלום, אשר תוקפה הוא במסגרת ההליך הספציפי שבפניו - ובמסגרת זו בלבד. להחלטה זו אין כח לשנות את החקיקה. להחלטה זו גם אין כח מחייב או אפילו כח מנחה כלפי בתי משפט אחרים.

עם זאת, יתכן מאד שפסיקתו של השופט ברוך, תתחיל לגלגל את כדור השלג שבמסגרתו שופטים נוספים אשר מחזיקים בדעה דומה בדבר היחס בין סמכות עיכוב היציאה מן הארץ לבין החירות לצאת מן הארץ - יקבלו החלטות דומות. במצב דברים כזה, נראה שלא יהיה מנוס למשרד המשפטים מאשר למצוא פתרון מהיר לסוגיה זו בחקיקה ראשית אשר תכשיר, ולו בדיעבד, את התקנות החדשות. 

 

 
Hit Counter