מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

  

רשומות
 

ספר חוקים


 


כ"ז באב התשס"ב 1864 5 באוגוסט 2002


חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002

590


תיקונים עקיפים:
חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 - מס' 40
חוק הדיינים, התשט"ו-1955 - מס' 19
חוק הקאדים, התשכ"א-1961 - מס' 11
חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962 - מס' 13
חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 - מס' 2
חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 2)

598


חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 15), התשס"ב-2002

 

 

 


 


 

 

חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002*
 

 

הגדרות
 

1.בחוק זה -
"שופט" - כל אחד מאלה:
 

 

(1) שופט כהגדרתו בחוק-יסוד: השפיטה(1), לרבות שופט בקצבה הממלא תפקיד שיפוטי לפי סעיפים 57 או 66 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984(2) (בחוק זה - חוק בתי המשפט);
(2) רשם כהגדרתו בסעיף 84 לחוק בתי המשפט;
(3) שופט ורשם כמשמעותם בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969(3) (בחוק זה - חוק בית הדין לעבודה), לרבות שופט שיצא לקצבה הממלא תפקיד שיפוטי לפי סעיף 31(ז) לחוק בית הדין לעבודה;
(4) שופט צבאי-משפטאי כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955(4) (בחוק זה - חוק השיפוט הצבאי);
(5) דיין כהגדרתו בחוק הדיינים, התשט"ו-1955(5) (בחוק זה - חוק הדיינים);
(6) קאדי כהגדרתו בחוק הקאדים, התשכ"א-1961(6) (בחוק זה - חוק הקאדים);
(7) קאדי מד'הב כהגדרתו בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962(7) (בחוק זה - חוק בתי הדין הדרוזיים);
(8) דיין של בית דין של עדה נוצרית כמשמעותו בסימן 54 לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1947-1922(8);
 

 

 

"השר" -
 

 

(1) לענין שופט כהגדרתו בפסקאות (1) עד (3) וכן (6) ו-(7) - שר המשפטים;
(2) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (4) - שר הביטחון;
(3) לענין שופט כהגדרתו בפסקאות (5) ו-(8) - השר לענייני דתות;
 

 

 

"בית דין משמעתי לשופטים" -
 

 

(1) לענין שופט כהגדרתו בפסקאות (1) עד (3) - בית הדין המשמעתי לשופטים לפי סעיף 17 לחוק בתי המשפט;
(2) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (4) - בית דין משמעתי לפי סעיף 192ד לחוק השיפוט הצבאי;
(3) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (5) - בית הדין המשמעתי לפי סעיף 20 לחוק הדיינים;
(4) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (6) - בית הדין המשמעתי לפי סעיף 17 לחוק הקאדים;
 

 

 

* נתקבל בכנסת ביום ט"ו באב התשס"ב (24 ביולי 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 3085, מיום כ' באדר התשס"ב (4 במרס 2002), עמ' 306.
(1) ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.
(2) ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.
(3) ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.
(4) ס"ח התשט"ו, עמ' 171.
(5) ס"ח התשט"ו, עמ' 68.
(6) ס"ח התשכ"א, עמ' 118.
(7) ס"ח התשכ"ג, עמ' 20.
(8) חוקי א"י, כרך ג', עמ' (ע) 2738, (א) 2569.
 


 

(5) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (7) - בית הדין המשמעתי לפי סעיף 22 לחוק בתי הדין הדרוזיים;
 

 

 

"הועדה לבחירת שופטים" -
 

 

(1) לענין שופט כהגדרתו בפסקאות (1) ו-(2) - הועדה לבחירת שופטים כמשמעותה בסעיף 4(ב) לחוק-יסוד: השפיטה(9);
(2) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (3) - הועדה לבחירת שופטים כמשמעותה בסעיף 4(א) לחוק בית הדין לעבודה;
(3) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (4) - הועדה לבחירת שופטים צבאיים-משפטאים לפי סעיף 187 לחוק השיפוט הצבאי;
(4) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (5) - ועדת המינויים לפי סעיף 6 לחוק הדיינים;
(5) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (6) - ועדת המינויים לפי סעיף 4 לחוק הקאדים;
(6) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (7) - ועדת המינויים לפי סעיף 11 לחוק בתי הדין הדרוזיים;
 

 

 

"המנהל" -
 

 

(1) לענין שופט כהגדרתו בפסקאות (1) עד (3) - מנהל בתי המשפט;
(2) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (4) - נשיא בית הדין הצבאי לערעורים לפי חוק השיפוט הצבאי או מי שהוא הסמיך;
(3) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (5) - מנהל בתי הדין הרבניים;
(4) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (6) - מנהל בתי הדין השרעיים;
(5) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (7) - מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים;
 

 

 

"הנשיא" -
 

 

(1) לענין שופט כהגדרתו בפסקאות (1) ו-(2) - נשיא בית המשפט העליון;
(2) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (3) - נשיא בית הדין הארצי לעבודה;
(3) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (4) - נשיא בית הדין הצבאי לערעורים;
(4) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (5) - נשיא בית הדין הרבני הגדול;
(5) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (6) - נשיא בית הדין השרעי לערעורים;
(6) לענין שופט כהגדרתו בפסקה (7) - ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים כהגדרתו בחוק בתי הדין הדרוזיים;
 

 

 

"הנציב", "נציב תלונות הציבור על שופטים" -

 

נציב תלונות הציבור על שופטים, שמונה לפי סעיף 3;
 

 

 

"הועדה לבחירת הנציב" -

 

הועדה לבחירת שופטים כמשמעותה בסעיף 4(ב) לחוק-יסוד: השפיטה. 

 

 (9) ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.

 


 נציבות תלונות
הציבור על
שופטים
 

2.נציב תלונות הציבור על שופטים יעמוד בראש יחידה שתיקרא "נציבות תלונות הציבור על שופטים" שתברר, בהתאם להוראות חוק זה, תלונות על התנהגות שופטים במסגרת מילוי תפקידם, לרבות בדרך ניהול משפט על ידם.


 

כשירות הנציב
ומינויו
 

3.(א) מי שכשיר להתמנות שופט של בית המשפט העליון כשיר להתמנות נציב תלונות הציבור על שופטים.
(ב) הנציב יתמנה בידי הועדה לבחירת הנציב, לפי הצעת שר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון כאחד; הועדה רשאית לקבל את ההצעה או לדחותה, ואם הוצע יותר ממועמד אחד - למנות אחד מקרב המועמדים או לדחות את ההצעה.
(ג) מעמדו הציבורי של אדם והיכרותו עם מערכת המשפט יובאו בחשבון לענין הצעת מועמד לנציב ולענין מינויו.


 

ממלא מקום
לנציב
 

4.נבצר מהנציב דרך ארעי למלא את תפקידיו, ימנה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ממלא מקום לנציב לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים או עד שיחזור למלא את תפקידיו, לפי המוקדם.


 

מועד בחירת
נציב
 

5.(א) מינוי נציב ייעשה, ככל האפשר, לא מוקדם מתשעים ימים ולא יאוחר משלושים ימים לפני תום תקופת כהונתו של הנציב המכהן; התפנה מקומו של הנציב לפני תום תקופת כהונתו, ייעשה המינוי בתוך ארבעים וחמישה ימים מהיום שבו התפנה מקומו.


(ב) הודעה על מינויו של הנציב תפורסם ברשומות.


 

משך הכהונה
 

6.הנציב יכהן תקופת כהונה אחת בלבד של חמש שנים.


 

תום כהונה
 

7.(א) כהונת הנציב פוקעת -
 

 

(1) בתום תקופתה;
(2) בפטירתו או בהתפטרותו;
(3) בהעברתו מכהונתו;
(4) בתום שישה חודשים רצופים שבהם מכהן במקומו ממלא מקומו שמונה לפי סעיף 4.
 

 

 

(ב) הודעה על תום כהונת הנציב תפורסם ברשומות.


 

העברה מכהונה
 

8.(א) הועדה לבחירת הנציב רשאית, מיזמתה או לפי הצעת שר המשפטים או נשיא בית המשפט העליון, להעביר, בהחלטה שהתקבלה ברוב של שישה חברים לפחות, את הנציב מכהונתו, אם התקיים אחד מאלה:
 

 

(1) הוא הורשע בפסק דין בעבירה פלילית, למעט בעבירות המנויות בסעיף 7(א)(2) לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994(10) (בחוק זה - חוק הכנסת);
(2) הוא התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו;
(3) הוא אינו מבצע את תפקידו כהלכה.
 

 

 

(ב) הועדה לבחירת הנציב לא תעביר את הנציב מכהונתו, אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה.(10) ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.
 


9.(א) לא יוגש כתב אישום נגד הנציב, למעט בעבירות המנויות בסעיף 7(א)(2) לחוק הכנסת, אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה, ומשהוגש כתב אישום כאמור יושעה הנציב מכהונתו.
 

(ב) 

(1) הועדה לבחירת הנציב רשאית, ברוב דעות, להשעות את הנציב מכהונתו, אם מתקיימת נגדו חקירה שיש בה כדי להביא לקיום הליכים פליליים כהגדרתם בסעיף 7(א)(2) לחוק הכנסת, לתקופה שבה הם מתקיימים; ואולם אם היתה החקירה כאמור, בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הנציב ראוי לשמש עוד בתפקידו, תשעה הועדה את הנציב לתקופה האמורה.
(2) הועדה לבחירת הנציב לא תשעה את הנציב לפי סעיף קטן זה, אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה.
 

 

 

(ג) בתקופת ההשעיה ימלא את תפקידי הנציב על פי חוק זה ממלא מקומו, ויחולו הוראות סעיף 4.


 


השעיית הנציב
 

10.מי שהיה נציב לא יתמנה לשופט.


 

סייג למינוי
לשופט
 

11.(א) הנציב ועובדי הנציבות לא יהיו רשאים -
 

 

(1) לשמש בכל משרה אחרת או לעסוק, במישרין או בעקיפין, בעיסוק אחר;
(2) להיות חברים בכנסת, בממשלה, במועצה של רשות מקומית, בגוף בוחר של מפלגה, או מועמדים לחברות כאמור;
(3) להיות חברים בהנהלה של חבר בני אדם המנהל עסקים לשם השגת רווחים.
 

 

 

(ב) הנציב רשאי להתיר לעובד הנציבות, לפי בקשתו, לעשות דבר מהדברים המנויים בסעיף קטן (א)(1) או (3), אם לדעתו אין בכך כדי ליצור ניגוד ענינים או כדי לפגוע בעבודתו בנציבות בדרך אחרת; אין בהיתר כאמור כדי לפטור את העובד מעמידה בדרישות כל דין או נוהג, המסדירים את הפעילות.


 

ייחוד משרה
והיתר לעסוק
בפעילות
 

12.(א) עובדי הנציבות הם עובדי מדינה.
(ב) הנציב רשאי להסתייע בביצוע תפקידיו באנשים שאינם עובדי משרדו, אם ראה צורך בכך; בבירור תלונה על שופט כאמור בפסקאות (4) עד (8) להגדרה "שופט", יסתייע הנציב באנשים בעלי היכרות עם מערכת המשפט שאליה משתייך השופט.


 

עובדי הנציבות
 

13.(א) הנציב, עובדי הנציבות וכל אדם אחר שבעזרתו מבצע הנציב את תפקידיו חייבים לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליהם עקב עבודתם, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיהם לפי חוק זה; העובדים יחתמו על כתב שמירה על סודיות עם תחילת עבודתם.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי שר המשפטים או נשיא בית המשפט העליון, לקבל לידיו, לפי דרישתו, עותק מכל חומר או מידע המצוי בנציבות שהושג במסגרת פעילותה, ואולם חומר או מידע לגבי תלונה מסוימת יימסר לאחר שהטיפול בה הסתיים.
(ג) הנשיא והשר כאחד רשאים להתיר פרסום פרטי תלונה מסוימת על שופט, כולם או חלקם, שהטיפול בה הסתיים. 

חובת סודיות
 הגשת תלונה
 

14.(א) רשאי להגיש תלונה לנציב כל אדם הרואה עצמו נפגע בשל התנהגותו של שופט במסגרת מילוי תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול המשפט על ידיו, או מי שאותו אדם הסמיך לכך.
(ב) הנשיא או השר רשאי לבקש מהנציב לברר ענין הנוגע להתנהגותו של שופט במסגרת תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול המשפט על ידיו.


 

דרך הגשת
התלונה
 

15.התלונה תוגש בכתב תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו.


 

תלונה של
אדם המוחזק
במשמורת
 

16.תלונה של אדם כאמור בפסקאות (1) עד (3) תוגש במעטפה סגורה כמפורט באותן פסקאות או למי שהוא הסמיך לענין זה, והוא יעבירה, בלי לפתחה, אל הנציב:
 

 

(1) אסיר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971(11), למנהל בית הסוהר שבו הוא מוחזק;
(2) עצור כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996(12), או אסיר, המוחזק בבית מעצר, למפקד בית המעצר שבו הוא מוחזק;
(3) כלוא לפי חוק השיפוט הצבאי, למפקד מיתקן הכליאה שבו הוא מוחזק.
 

 

 

 

 

תלונות שאין
לברר אותן
 

17.הנציב לא יברר תלונה שהיא כמפורט להלן:
 

 

(1) התלונה אינה על שופט או שאינה בענין הנוגע להתנהגותו של שופט במסגרת מילוי תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול משפט על ידיו;
(2) התלונה היא קנטרנית או טורדנית על פניה או עוסקת בזוטי דברים;
(3) ענינה של התלונה בשאלה משפטית או ראייתית מהותית;
(4) התלונה היא בענין הניתן לערעור על פי דין, למעט בענין הנוגע להתנהגותו של שופט במסגרת מילוי תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול המשפט על ידיו;
(5) בקשה של בעל דין ששופט פלוני יפסול עצמו מלישב בדין כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט; כללה התלונה נוסף על בקשת הפסלות כאמור ענינים שרשאי הנציב לברר לפי הוראות חוק זה, יברר הנציב את אותו החלק שבו לא התבקשה פסלות השופט כאמור.
(6) התלונה היא על מעשה שמתנהלת בשלו חקירה במשטרה או שהוגשה בשלו קובלנה לבית הדין המשמעתי לשופטים.
 

 

 

 

 

תלונות שבירורן
מצריך סיבה
מיוחדת
 

18.(א) הנציב לא יברר תלונות כמפורט להלן, אלא אם כן מצא הנציב שקיימת סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:
 

 

(1) התלונה הוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מהיום שעילת התלונה נודעה למתלונן, או מיום מתן פסק הדין בענינו בהליך שאליו מתייחסת התלונה, לפי המאוחר;
(2) תלונה בענין שניתנה בו החלטה, שעליה אפשר או היה אפשר, להגיש ערעור, והיא אינה מסוג התלונות שאין לברר אותן.
 

 

 

(ב) הנציב רשאי לא לברר תלונה אם סבר שהיא אינה מתאימה להתברר על ידו מחמת שהיא מתאימה יותר לטענת פסלות מלשבת בדין.
(ג) החלטות הנציב לפי סעיף זה יהיו בכתב ומנומקות.


(11) דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.
(12) ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.
 


19.(א) תלונה ניתנת להגשה על כל שופט בענין הנוגע להתנהגותו במסגרת מילוי תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול המשפט על ידיו.
(ב) משהוגשה תלונה, יאשר הנציב את קבלתה ויפתח בבירורה, זולת אם ראה שאין לברר אותה מהטעמים המנויים בסעיף 17 או שאינה ראויה לבירור מהטעמים המנויים בסעיף 18.
(ג) החליט הנציב לא לפתוח בבירור תלונה, יודיע על כך למתלונן בכתב, ויציין את הנימוקים להחלטתו.
(ד) החליט הנציב לפתוח בבירור התלונה, יודיע על כך לשופט הנילון, לנשיא, לשר, למנהל ולנשיא בית המשפט שבו מכהן אותו שופט.
(ה) בהודעה לפי סעיף קטן (ד) רשאי הנציב לא לכלול את פרטי המתלונן אם סבר כי פרטיו אינם דרושים לצורך בירור התלונה; אין בסעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכות שר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון לפי סעיף 13(ב).


 


התלונה ועילותיה
ופתיחת הבירור
 

20.(א) הנציב רשאי לברר את התלונה בכל דרך שימצא לנכון והוא אינו כפוף לסדרי דין או לדיני הראיות.
(ב) לצורך הבירור, רשאי הנציב לקבל מכל אדם או גוף, בתוך תקופה שיקבע ובאופן שיקבע, בכפוף לסעיף קטן (ג), כל ידיעה או מסמך העשויים, לדעת הנציב, לסייע בבירור התלונה; מי שנדרש למסור ידיעה או מסמך כאמור, ימלא אחר הדרישה, והוראות סעיף 11, למעט פסקאות (1) ו-(3) של סעיף קטן (א), לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968(13), יחולו, בשינויים המחויבים, על סירוב למלא אחר הדרישה.
(ג) לצורך הבירור רשאי הנציב לשמוע את המתלונן, את השופט הנילון, וכל אדם אחר אם ראה תועלת בדבר; סירב השופט הנילון למסור את דבריו בעל פה, ימסרם בכתב ככל שיידרש.
(ד) בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום קבלתה בנציבות.


 

דרכי הבירור
ומשכו
 

21.הנציב רשאי להפסיק את בירור התלונה אם נוכח שהתקיימה אחת העילות המצדיקות שלא לפתוח בבירורה, או שענין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו; הופסק בירור התלונה לפי סעיף זה יודיע הנציב בכתב למתלונן, לשופט הנילון ולמי שמנוי בסעיף 19(ד), לפי הענין, שהחליט להפסיק את הבירור, ויציין את הנימוקים להחלטתו.


 

הפסקת הבירור
 

22.(א) מצא הנציב שהתלונה היתה מוצדקת יודיע על כך למתלונן, לשופט הנילון ולמי שמנוי בסעיף 19(ד), לפי הענין, בצירוף החלטתו; בהודעה כאמור רשאי הנציב לפרט את תמצית ממצאיו, כולם או חלקם, ואם העלה הבירור כי קיים ליקוי, רשאי הוא להצביע על הצורך בתיקונו ועל הדרך הראויה לכך.
(ב) התקבלה הודעה על צורך בתיקון ליקוי כאמור בסעיף קטן (א) יודיע השופט הנילון, המנהל או נשיא בית המשפט או בית הדין שבו מכהן השופט, לנציב, על הצעדים שננקטו לתיקון הליקוי; לא התקבלה הודעה בתוך זמן סביר או שההודעה אינה מניחה את דעתו של הנציב, רשאי הוא להביא את הענין לפני הנשיא והשר.
(ג) מצא הנציב שהתלונה לא היתה מוצדקת, יודיע על כך בכתב למתלונן ולמי שמנוי בסעיף 19(ד), לפי הענין, ורשאי הנציב לפרט להם את תמצית ממצאיו.


(13) ס"ח התשכ"ט, עמ' 20.
 

תוצאות הבירור
  

(ד) העלה בירור התלונה חשש למעשה פלילי, יביא הנציב את הענין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה, וכן לידיעת השר והנשיא; העלה בירור התלונה חשש לעבירה משמעתית יביא הנציב את הענין לידיעת השר והנשיא ורשאי הוא להמליץ לשר על הגשת קובלנה לבית הדין המשמעתי לשופטים.
(ה) הנציב רשאי, אם מצא לנכון לעשות כן בעקבות ממצאיו, להמליץ לועדה לבחירת שופטים, לסיים את כהונתו של שופט על פי סמכותה או להמליץ לשר או לנשיא להביא לועדה לבחירת שופטים הצעה לסיים את כהונתו של שופט; החליטו הועדה, השר או הנשיא שלא לקבל את המלצת הנציב, ינמקו את החלטתם.


 

סייגים לנימוק
וגילוי ממצאים
 

23.(א) 

(1) הודעה של הנציב לפי סעיף 22 לא תכלול ולא תגלה חומר או מידע אשר לדעת ראש הממשלה או שר הביטחון הם ענין לביטחון המדינה, או אשר לדעת ראש הממשלה או שר החוץ הם ענין ליחסי החוץ או לקשרי המסחר הבין-לאומיים של המדינה.
(2) ראה הנציב כי הודעתו עלולה לכלול או לגלות חומר או מידע כאמור בסעיף קטן (א) ולא הביעו השרים את דעתם כאמור שם, יבקש הנציב את דעת ראש הממשלה, שר הביטחון או שר החוץ, לפי הענין, לפני שייתן את הודעתו.
 

 

 

(ב) הנציב פטור מלציין את ממצאיו או נימוקיו, כולם או חלקם, או לציינם בשינויים או בהשמטות, או למסרם רק לחלק מהמפורטים בסעיף 19(ד) -
 

 

(1) אם הם עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן;
(2) כשיש בהם משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי כל דין.
 

 

 

(ג) ציין הנציב חלק מממצאיו או מנימוקיו, או ערך השמטות או שינויים, יציין זאת בהודעה לפי סעיף 22.
(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות נשיא בית המשפט העליון ושר המשפטים לקבל, לפי דרישתם, עותק מכל חומר או מידע המצוי בנציבות ושהושג במסגרת פעילותה, כאמור בסעיף 13(ב).


 

זכויות וסעדים
 

24.(א) החלטותיו וממצאיו של הנציב בענין תלונה -
 

 

(1) אין בהם כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד, בבית משפט או בבית דין, שלא היו להם לפני כן;
(2) אין בהם כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא זכאי להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך המועד על ידי הגשת התלונה או בירורה.
 

 

 

(ב) דין וחשבון, החלטה וכל מסמך שהכין הנציב במסגרת מילוי תפקידו לא ישמשו ראיה בהליך משפטי או מעין שיפוטי.
(ג) לא ייזקק בית המשפט לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של נציב תלונות הציבור בענין תלונה.


 

שכר ותנאי
כהונה
 

25.שכרו, תנאי שירותו וגמלאותיו של הנציב יהיו כשל שופט בית המשפט העליון.


 


26.אין על הנציב ועל עובדי הנציבות מרות בענין מילוי תפקידיהם לפי חוק זה, זולת מרותו של הדין.


 


אי תלות
 

27.(א) הנציב יגיש לשר המשפטים ולנשיא בית המשפט העליון, מדי שנה, דין וחשבון על פעולותיו, שיכיל תיאור פרטני של הטיפול בתלונות, וכן סקירה כללית שתתייחס, בין השאר, לענינים האלה, בחלוקה לפי סוגי ערכאות ושופטים:
 

 

(1) מספר התלונות שהוגשו ומספר התלונות שבוררו;
(2) מספר התלונות שנמצאו מוצדקות;
(3) הטעמים לאי בירור תלונות;
(4) זמן הבירור הממוצע בתלונות שבוררו;
(5) מספר התלונות שבירורן טרם הסתיים;
(6) סוגי הענינים שעליהם הוגשו תלונות;
(7) דרכים שננקטו לטיפול בליקויים ולתיקונם;
(8) מספר התלונות שהעלו חשש לעבירה פלילית ולעבירה משמעתית, אם היו כאלה;
(9) מספר ההמלצות לועדה לבחירה שופטים, לשר או לנשיא לסיים כהונת שופט, אם היו כאלה.
 

 

 

(ב) קיבל שר המשפטים את הדין וחשבון השנתי מאת הנציב, יגיש לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת דין וחשבון על בסיס הסקירה הכללית כאמור בסעיף קטן (א); הדין וחשבון לפי סעיף קטן זה לא יכלול שמות ופרטים מזהים.
(ג) הנציב רשאי להגיש לשר ולנשיא בית המשפט העליון דין וחשבון מיוחד קודם להגשת הדין וחשבון השנתי.
(ד) על המידע הכלול בדוחות יחולו הוראות סעיף 23.


 

דין וחשבון
 

28.שר המשפטים יפרסם הודעה על מינויו של הנציב, הדרך לפנות אליו ועיקרי סמכויותיו, בדרך שתיקבע בתקנות.


 

פרסום הודעות
 

29.תקציב הנציבות יוכן על ידי שר המשפטים בתיאום עם הנציב וייקבע בחוק התקציב השנתי של המדינה, בתחום פעולה נפרד, במסגרת תקציב משרד המשפטים.


 

תקציב הנציבות
 

30.(א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
(ב) שר המשפטים יביא לאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, תקנות לפי סעיף 28.


 

תקנות
 

31.הנציב הראשון יתמנה לא יאוחר מתום מאה ועשרים ימים מיום פרסומו של חוק זה.


 

הנציב הראשון
 

32.בחוק השיפוט הצבאי -
 

 

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "עבירה צבאית" יבוא: 

 

""הנציב" - 

נציב תלונות הציבור על שופטים שמונה לפי סעיף 3 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002.";
 

 

 

 

 

תיקון חוק
השיפוט הצבאי
- מס' 40
  

 

(2) בסעיף 192ג לחוק השיפוט הצבאי, אחרי "נשיא בית הדין הצבאי לערעורים" יבוא "או הנציב". 

 

 

 

 

תיקון חוק
הדיינים -
מס' 19
 

33.בחוק הדיינים -
 

 

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מועצת הרבנות הראשית" יבוא: 

 

""הנציב" - 

נציב תלונות הציבור על שופטים שמונה לפי סעיף 3 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002."; 

 

(2) בסעיף 16א(א), אחרי "כנשיא בית הדין הרבני הגדול" יבוא "או הנציב". 

 

 

 

 

 

 

תיקון חוק
הקאדים -
מס' 11
 

34.בחוק הקאדים -
 

 

(1) בסעיף 1, לפני ההגדרה "קאדי" יבוא: 

 

""הנציב" - 

נציב תלונות הציבור על שופטים שמונה לפי סעיף 3 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002."; 

 

(2) בסעיף 13א(א), אחרי "כנשיא בית הדין השרעי לערעורים" יבוא "או הנציב". 

 

 

 

 

 

 

תיקון חוק
בתי הדין
הדתיים הדרוזים
- מס' 13
 

35.בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים -
 

 

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "המועצה" יבוא: 

 

""הנציב" - 

נציב תלונות הציבור על שופטים שמונה לפי סעיף 3 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002."; 

 

(2) בסעיף 19א(א), אחרי "ראש בית הדין לערעורים" יבוא "או הנציב". 

 

 

 

 

 

 

תיקון חוק
חופש המידע
- מס' 2
 

36.בחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998(14), בסעיף 14(א), אחרי פסקה (11) יבוא:
 

 

"(12) נציבות תלונות הציבור על שופטים - לגבי בירור תלונה על שופט לפי חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002."
 

 

 


 

 

 

 

 

 

אריאל שרון 

 

מאיר שטרית 

 

ראש הממשלה 

 

שר המשפטים 

משה קצב 

 

אברהם בורג 

  

נשיא המדינה 

 

יושב ראש הכנסת 

  

 


 

(14) ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.


 

 

חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 2)*
 

תיקון סעיף 7
 

1.בחוק-יסוד: השפיטה(1), בסעיף 7(4), במקום "יושב ראש הועדה" יבוא "יושב ראש הועדה, נציב תלונות הציבור על שופטים".

 

 

 

 

 

אריאל שרון 

  

 

ראש הממשלה 

  

משה קצב 

 

אברהם בורג 

נשיא המדינה 

 

יושב ראש הכנסת 

 

 


 

* נתקבל בכנסת ביום ט"ו באב התשס"ב (24 ביולי 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 3085, מיום כ' באדר התשס"ב (4 במרס 2002), עמ' 310.
(1) ס"ח התשמ"ד, עמ' 78; התשנ"ב, עמ' 72.
 


חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 15),
 

התשס"ב-2002*
 


 


 

1.בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985(1) (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 18, במקום סעיף קטן (א) יבוא:
 

 

"(א) 

(1) חייל המשרת בתפקיד לחימה ביחידת שדה או בתפקיד שהממשלה קבעה כי הוא תפקיד מיוחד לענין חוק זה, תחושב תקופת שירותו באותו תפקיד באופן המגדיל את התקופה מזו שהיתה למעשה בשיעור שקבעה הממשלה (בסעיף זה - התקופה המוגדלת);
(2) התקופה המוגדלת תחושב החל ביום י"ז בטבת התשס"ב (1 ביולי 2002), באופן אחיד לכלל החיילים שסעיף קטן זה חל עליהם, בשיעור שלא יפחת מהשיעור שנקבע ביום האמור;
(3) לענין סעיף קטן זה -
 

 

"תפקיד לחימה" - 

תפקיד שנקבע כתפקיד לחימה בפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955(2) (להלן - פקודות הצבא); 

 

"יחידת שדה" - יחידה שנקבעה כיחידת שדה בפקודות הצבא."
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

אריאל שרון 

 

בנימין בן אליעזר 

 

ראש הממשלה 

 

שר הביטחון 

משה קצב 

 

אברהם בורג 

  

נשיא המדינה 

 

יושב ראש הכנסת 

  

 

 


 

* נתקבל בכנסת ביום ט"ו באב התשס"ב (24 ביולי 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 3010, מיום ט"ו בסיון התשס"א (6 ביוני 2001), עמ' 664.
(1) ס"ח התשמ"ה, עמ' 142; התשס"ב, עמ' 420.
(2) ס"ח התשט"ו, עמ' 171. 

תיקון סעיף 18
 

תיקון טעות*
 

 

(לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948)
 

1. 

בחוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד, התשס"ב-2002(1) (להלן - החוק), בסעיף 3, המילים "(להלן - ההצעה)" - יימחקו.
 

 

 

2. 

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק.
 

 

 


 

 

אברהם בורג
 

 

יושב ראש הכנסת
 

 

 

 * נתקבל בכנסת ביום ט"ו באב התשס"ב (24 ביולי 2002).
(1) ס"ח התשס"ב, עמ' 486.
 

 

 

 

Hit Counter