מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

עיין בתלונה המקורית  

 23.03.04

בפקס' 6595516 - 02

בלשכת נציבות התלונות על השופטים

בהלשכה הראשית בירושלים


לכבוד השופטת (בדימוס) מספרכם 04 . 221 / שלום חיפה
טובה שטרסברג - כהןהנילונה: בעניין השופטת חוזה, סגן הנשיא בבימ"ש השלום חיפה.


העילה: התנהגות שאינה הולמת שופט בימ"ש, בפרט במשפט הפלילי.


כבוד השופטת (דימוס), כאן זו תשובתי לתוצאות בדקת תלונתי, לה צורפו עותקי עמודים מפרוטוקול, תשובתי תתמקד בשאלה קל לתשובה, שלך כנציבה ו\או של כול בר דעת אחר. זה שאינו רואה את עצמו כחלק בלתי נפרד ו\או גוף של בימ"ש ו\או שומר השופטים.

תשובתך הינה שטחית כעולה מכתבך "לא מצאתי ... חרגה מסמכות בדרך כלשהי", אין אני מוכן לקבל תשובה כזו, זו מזכירה לי דרך של כתבת החלטה לא מנומקת כדין מעט שופט.

אין צורך לחפש עובדות ולהשיג ממצאים, אלה נפרסו בדרך פשוטה בתלונתי. היה ולך בעייה לבחון חבר (עבר), לי אין התנגדות כי תעביר את הליך הבדיקה לגורם אחר, מסמך כדין. דעי לדעתי התנהגות השופטת היא פלילית, הינו שיבוש הליך משפטי, סמכות החקירה קבוע היא בחוק, הינו הוראת היועץ המשפטי לממשלה להוראת על פתיחת הליך פלילי.

כאן אתן לך הסבר יותר קל, כדי לסגור את הגולל על תשובה שטחית בתשובתך המהירה, זו שביאתה ללא תגובת הנילונה והופצה לנילונה ולנשיא בימ"ש מקום מושבה.


פרוט המעשים
 

1.         בעמוד 7 שורה 3 אמרת הנילונה "תסתכלי ותגידי ממתי עד מתי ביקשת צו ?", אך בפועל השאלה המקורית נועדה לברר אם העדה בקשה צו של שיחות יוצאות מטלפון  אחד (מספר ידוע) לטלפון שני (גם ידוע). לא נשאלה שאלה כפי "פרשנות" הנילונה.

 

2.         בעמוד 19 שורה 12 אמרת הנילונה לעדה, בחקירה נגדית של זו עדת התביעה "נגמר, תגידי לא זוכרת" בהמשך אותו עמוד בשורה 28 שואלת הנילונה בשאלה מנחה את העדה "השאלה אם את זוכרת ?".

 

3.         באלה מעלה אין פחות (בלשון דלה = עדות מפי שופט שלא חלק מהתלונה המקורית) ממעשה של הנחית עד בהליך דיון פלילי, בזה שיבוש בהליך משפטי, זו עברה חמורה  מטענת "התנהגות שאינה הולמת שופט", דעי, ללא קשר לדעתך החדשה עניין יטופל בדרכים נוספות, כדי יצאת האמת לאור, אמת של שיבוש המשפט והחקירה.

 

4.         בעמוד 18 שורה 17 נוזפת הנילונה בתובעת מטעם המאשימה "לכם גברתי, עם כל הכבוד, לא צריך להתפרץ בשאלה אם הוא רוצה להגיש ההודעה או לא, ירצה יגיש", התפרצות הנילונה ביאתה בהגשה בהסכמה, של עותק התלונה במשטרה של העדה.

 

5.         מעשה הנ"ל של הנילונה כלפי נציגת התביעה, בפועל הוא גם שיבוש המשפט. כידוע וגם לך השופטת בדימוסאחד התיקונים בחוק הפלילי האחרונים קבע זכות עיין  בחומר חקירה והליך ערעור מיוחד.

 

6.         יש לראות החומרה את מעשה הנילונה, זו ביקשה "לצמצם" ראיות בתיק של בימ"ש, ראיות שהם לב ליבו של ההליך הפלילי, הודעה ראשונה מטעם מתלונן, אין אני צריך להזכירך ע"פ 201/86 משה בדש נ' מדינת ישראל, פסקה שכתב כבוד השופט ד' לוין.

             "הסניגור המלומד אכן הצליח לשכנענו כי במספר עניינים טעה השופט המלומד בקריאת הדברים שנרשמו מפי עדים בפרוטוקול ובציטוטם השגוי בהכרעת הדי; פה ושם ייחס השופט דברים שיצאו מפי אחרים )כגון הוסקולסברתוכתוצאה מכךלמערער מפי יאיר בדו"ח העימות - ת/מסקנות מחשידות כלפיו. עוד ניסה הסניגור להסביר תשובות חמקניות, ואולי סותרות, של המערער, כתגובה לחקירה חטטנית, תוקפנית ולא ראויה בסוגיות שוליות, שאינן רלוואנטיות לנושא המשפט."

7.         לידיעתך, לפני זמן מה זוכה חשוד בעברת של רצח (מחוזי ת"א, מיכאל פבלוב) לאור העובדה כי העדה המרכזית של התביעה סירבה להעיד בחקירה נגדית ו\או גרסאות שונות היו לה בעדותה \ הודעתה. הזיכוי שם לא מטוב לבה של התביעה התל אביבית.

 

8.         בתלונתי המקורית הלנתי על כך כי השופטת בקשה להסתיר את העדות המקורית \ הראשונה של העדה (יחידה) מרכזית, בסמוך למקרה עילת כתב האישום, עדות שונה היא מהעדות בפני ביהמ"ש, אותה נדרשה הנילונה לקבל כראיה בחקירה החוזרת.

 

9.         בצער, חוזר אני ומבקש לקבל את דעתך למעשה הנילונה, דעה מנומקת בכתב, נימוק עפ"י הלכה פסוקה ו\או הוראת חוק ו\או חיקוק, כי אין במעשה הנחיית עד עברה של "התנהגות שאינה הולמת שופט" ו\או מעשה פלילי. בנוסף לקבל בדרך מנומקת שאין במעשה של הסתרת חומר ראיתי אשר מצוי ביד התביעה, כדי שיבוש המשפט

 

10.        ממתין לתשובתך בכבוד ובהקדם.

                                                                                                                  שאולי בר נוי

                                                                                                            חפצי בה 44 ק' חיים

 

עותקים:

 

הנשיא אורי קיטאי ,                                                                     לפ[קס' 6 - 8698294- 04  

הנילונה \ שופטת רחל חוזה,                                                           לפקס'      8698506 - 04

 

 

 

Hit Counter