מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

 

 

30.05.04 

בפקס' 6285438 - 02

בלשכת היועץ המשפטי לממשלה

בלשכה הראשית בירושלים

 

 

     

לכבוד עוה"ד מזוז

היועץ המשפטי לממשלה

 

הנילונה השופטת שרה דותן בבימ"ש המחוזי בתל אביב.

 

העילה: התנהגות פלילית שאינה הולמת שופט בימ"ש.

 

כבוד היועץ מתבקש להוראת על פתיחת חקרה פלילית כנגד שופט בימ"ש מחוזי בתל אביב, השופטת שרה דותן, זו ללא חשש שקרה בידיעה ברור בפסה"ד, כל זאת כדי לגונן על חברים לתפקידה ו\או מעמדה בבימ"ש ו\או על המגוננים על כאלה.

 

למתלונן ידוע וברור שיכול להיות מצב בוא יש ו\או היו גם קשרים שהם ו\או הכרות אישית ו\או מקצועיים בין היועץ לנילונה, אך סבור המתלונן שאין באלה כיד להיות מכשול לברור התלונה עד תום, להגיעה למסקנה שצודק המתלונן ויש צורך להעמידה לדין פלילי.

 

תלונה זו אינה באה כדי לשמש הליך של ערעור ו\או ברור אחר, פרט לזו הדרישה לפתיחת חקירה פלילי על שקר בכוונת תחילה של שופט בימ"ש המנצל מעמדו כשופט.

 

פרוט המעשים,

 

1. השופטת כותבת בפסקתה (עמוד 2 מקטע 2) "אולם משהוחזר הדיון בפני כב' ברשמת הסתבר כי למרות שהמסמך נושא כותרת "תצהיר" הוא לא אושר כדין, ועל כן צדקה כב' הרשמת במסקנתה. ....". פס"ד (23.5.04) ע"א 2483/03 בימ"ש מחוזי ת"א יפו.

 

2. עיין בהחלטה של אותה הרשמת (שיצר) מגלה כי מעולם לא קבע ו\או סברה הרשמת שהתצהיר לא אושר עדין, יתרה מזאת, בהחלטה כותבת הרשמת "הן בבקשות עצמן והן בתצהיר שאמת אותן". החלטה (2.4.03) א' 1236/02 ועוד בימ"ש מחוזי ת"א יפו.

 

3. יתרה מזאת, בסיכום שהוגש (28.3.04) מטעם המלין נכתב במפורש בשני מקומות כי לרשמת הוגש תצהיר (עמוד 1 פסקה 5) שאומת ע"י עו"ד (מתנדב) ו\או שרשם בימ"ש עליון קבל את אותו התצהיר (עמוד 2 סעיף 6) כראיה שלא נסתרה. הרשם בהחלטה אחרונה (25.7.03) כותב כי "צודק העותר בטענתו בדבר אימות התצהיר", החלטה זו היא היתה בפני אותה שופטת כנספח ה' .4

 

רצ"ב עותק המסמכים שהוזכרו מעלה, סומן 1' עד 4'.

 

4. לאור העובדות מעלה ולאור הצורך אמון האזרח במערכת של המשפט, מתבקש כבוד היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מזוז להוראת על פתיחת חקירה פלילית נגד השופטת דותן, לדרוש מהגוף החוקר (משטרת ישראל) שתמצאי את חומרה החקירה ליועמ"ש, כדי שיגבש דעתו ממצאי אותה החקירה, דעה שאין אחר לה, פרט לגיבוש והגשת כתב אישום, נגד שופט מכהן, זו השופטת שרה דותן, זה המכהנת בבימ"ש מחוזי תל אביב.

 

 

שאולי בר נוי

חפצי בה 44 ק' חיים

 

 

 

 

 

Hit Counter