מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

 

 

קשרים של הורים החיים בנפרד עם בית הספר

 

חוזר מנכ"ל שכתב המנכ"ל (כיום ח"כ) זבולון אורלב

בעת כהונת שר החינוך מר זבולון המר ז"ל

ח"מ ט"ו/1, ס' 10


   בכל מקרה שמתעוררת בעייה של הקשרים שבין הורי תלמיד החיים בנפרד לבין מוסד החינוך (יש לפעול כמפורט בהוראה זו (ראו את התיקון היותר מאוחר ומפורט בהמשך דף זה  

      א) נודע למחנך כיתה על קיומה של בעייה בתחום האמור, יודיע על כך למנהל בית הספר ו/או ליועץ החינוכי

.
ב) פנה הורה לבית הספר בעניין זה, יזמן מחנך הכיתה או היועץ החינוכי את ההורים לשיחה משותפת או לשיחות נפרדות, לפי שיקול דעתו, וזאת במגמה לברר את העובדות הנוגעות לתלמיד ולקשריו עם הוריו

 
ג) אם ניתן פסקי דין בעניין החזקת הילד או האפוטרופסות עליו, יבקש מנהל בית הספר או המחנך מההורים כי ימציאו לו העתק פסק הדין, ולאחר קבלתו יפעל בהתאם לאמור בו בכל הנוגע לקשריו עם ההורים 

אם נשמר על-פי פסק הדין הקשר בין ההורה שאינו מחזיק בילד לבין הילד, יוכל ההורה לפנות בכתב לבית הספר ולקבל מסמכים הקשורים בלימודיו ובהתנהגותו של הילד

ד) היו לבית הספר ספקות לעניין פסק הדין, פירושו או תוקפו, יפנה המנהל את שאלותיו ללשכת היועץ המשפטי של המשרד


ה) הקשר השוטף של בית הספר' יהיה עם ההורה שהילד נמצא בהחזקתו או באפוטרופסותו. עם זאת, בהסכמתו של ההורה המחזיק ילד, יתאפשר גם להורה האחר לשמור על קשר או על שותפות בפעילויות חינוכיות בבית הספר שהילד משתתף בהן, ובתנאי הדבר לא עמוד בסתירה לפסק הדין


ו) במקרים שבהם מתעורר ספק בלבו של עובד הוראה בנושא, יפנה את שאלותיו אל הצוות הטיפולי בבית הספר (יועץ חינוכי פסיכולוג וכו') או למערכת התמיכה הייעוצית שבית הספר קשור עמה

 
ז) ההוראה שפורסמה בחוזר מב/7, סעיף 241, עמוד 12 - בטלה


ח) חוזר זה אינו נוגע לנושא רישום והעברות, ולגביו יש לפעול לפי תקנות הרישום ותקנות ההעברה
 

מתוך חוזר מנכ"ל משרד החינוך מט/1, סעיף 36

 

להלן הנחיות כיצד יש לפעול בכל מקרה שנודע שהגיעה לידיעת גורם כלשהו בבית הספר, מכל מקור שהוא, ידיעה, שהורי תלמיד אותו בית הספר התגרשו או חיים בנפרד או שהם מצויים בהליכים לקראת גירושין או פירוד או שהם מצויים בסכסוך זוגי הם בהליכי גירושין ו/או פרודים ו/או גרושים (הכוונה היא שנודע על כך מכל מקור שהוא; במידה שיש ספק בנכונות המידע, על המורה לברר אם הוא מדוייק; לעיתים יתקבל מידע מילד או מבן משפחה אשר יבקשו לשמור על הדבר בסוד ולא להעבירו לאף אחד, ועל המורה לעשות מאמץ ולמצוא דרך להניע את המוסר להתיר את המידע לפחות בתפוצה הנחוצה לצרכים טיפוליים לטובת הילד); .

 א.                  הפעולות שיש לעשות עם קבלת ידיעה.

1.        א. נודע למחנך כיתה למורה או לעובד הוראה על קיומה של בעיה בתחום האמור מצב שבו שני ההורים חיים בנפרד הגיעה לידיעת גורם כלשהו בבית הספר מכל מקור שהוא ידיעה, שהורי תלמיד התגרשו או חיים בנפרד או שהם מצויים בהליכים לקראת גירושין או פירוד או שהם מצויים בסכסוך זוגי, יודיע על כך באופן מיידי למנהלת בית הספר ו/או ליועץ החינוכי שבו לומד אותו תלמיד.

 2.         מנהלת שהגיעה לידיעתה ידיעה כאמור מכל מקור שהוא - תוודא תחילה את נכונות הידיעה עם שני הורי הילד ו/או עם לשכת הרווחה, כפי שתמצא לנכון לטובת הילד.

 3.         משהוברר, כי הידיעה נכונה, תשיג מנהלת בית הספר את הכתובת ומספרי הטלפון של כל אחד מהוריו ותזמן אותם בהקדם האפשרי לשיחה משותפת, כדי לברר את טיב קשריו של הילד עם כל אחד משני הוריו ואת ההשפעה על ילד שיש למצב היחסים שבין הוריו. בשיחה ראשונה זו ישתתפו מחנכת הכתה שבה לומד הילד והיועצת החינוכית של אותו בית הספר. 

 4.         אם אחד ההורים יתנגד לפגישה משותפת כאמור או אם תהיה למנהלת סיבה סבירה להאמין, שראוי וטוב לקיים שיחה נפרדת עם כל אחד משני ההורים – יזומנו שני ההורים בנפרד לשיחה הנ"ל.

 5.         בשיחה הראשונה הנ"ל עם הורי הילד תדגיש בפניהם המנהלת את חובתם שלא להשתמש בילד במאבקים ביניהם (אם ישנם) ו/או שלא לערבו במחלוקות שיש ביניהם (אם ישנן) ואת החשיבות הרבה שיש לשמירת קשר תקין של הילד עם שני הוריו, גם כאשר הילד עצמו אינו מפגין רצון או נכונות לקשר עם אחד ההורים.

 6.         אם לטענת אחד  ההורים ניתנו צו או החלטה זמניים, או פסק דין, בעניין האפוטרופסות על הילד (להלן – "הצו" או "צו בית משפט"), יש לדרוש מההורים להמציא למנהלת בהקדם האפשרי העתק מאושר מהצו, ועל בית הספר לנהוג עפ"י האמור בצו.

 ב.                  מעמדם של ההורים.

 7.         על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, כל החלטה הנוגעת לילד, ובכללן הרשמתו למוסד חינוכי והחלטות לימודיות וחינוכיות, צריכות להיעשות בהסכמת שני הוריו, וחזקה על הורה שהסכים לפעולת רעהו כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

 8.         אין להשתמש בחזקה הנ"ל במצב של הורים שהתגרשו או שהם חיים בנפרד או שהם מצויים בהליכים לקראת גירושין או פירוד או שהם מצויים בסכסוך זוגי, ויש לקבל את הסכמתם המפורשת של שני ההורים לכל החלטה או פעולה.

 9.         אם שני ההורים לא מסכימים, יש לנסות להביאם להסכמה, ובהעדר יכולת להביאם להסכמה - יש להפנות אותם לבית המשפט למתן החלטה באותו עניין.

 10.     במקרים שאינן סובלים דיחוי, ורק במקרים אלה, יש לפעול עפ"י החלטת ההורה, שהחזקה על הילד נמסרה לו או שהילד מתגורר אצלו, אלא אם ההחלטה בלתי סבירה בצורה ברורה.

 11.     לכן, אם לא נשלל או הוגבל מעמדו של אחד ההורים כאפוטרופוס בצו, במפורש, על בית הספר מוטלת החובה לנהוג בכל אחד משני ההורים באופן שוויוני לחלוטין ובהתאם לכך, בין היתר:

 א.             לדווח לכל אחד משני ההורים, בנפרד, לכתובת שמסר אותו הורה, על כל דבר ועניין הנוגעים לילד, ללא שום יוצא מהכלל (כגון: היעדרויות ואיחורים של הילד מבית הספר, שינויים בהתנהגות או בהישגיו בלימודים, הופעה מרושלת/מוזנחת/מלוכלכת של הילד, הילד אינו מביא אוכל).

ב.             לזמן כל אחד משני ההורים, בנפרד, לאסיפות הורים ו/או לשיחות ו/או לאירועים ו/או למסיבות (אם מפגש משותף של שני ההורים אינו אפשרי, בשל יחסיהם המעורערים או בשל בקשת הילד, יעדכן בית הספר את שני הצדדים כאמור, אך ישתפם באירועים לסירוגין).

ג.              למסור לילד שתי תעודות, אחת לכל הורה, שעל הילד להחזירן עם חתימת שני הוריו.

ד.             רישום ילד לכל מסגרת חינוכית או העברתו ממוסד חינוכי אחד למשנהו ייעשו רק בהסכמת שני הוריו.

 ה.            גם, ובפרט, כאשר החלטת הילד היא חד-צדדית, יעשה בית הספר כל מאמץ לשתף את שני הוריו בפעילויות החינוכיות בבית הספר, שהילד משתתף בהן. בבחירת המגמה הלימודית, למשל, חובתו של בית הספר לשתף את שני הוריו בהחלטה.

 12.     יודגש, כי צו, המעניק את המשמורת לאחד ההורים או קובע סדרי ראייה או מסדיר את החזקת הילד, הוא כשלעצמו אינו פוגע בזכויותיו ובחובותיו של ההורה השני, כאפוטרופוס טבעי של הילד, ועל בית הספר לנהוג כאמור בסעיפים 7 עד 11 לעיל, אלא אם הצו מגביל או אוסר זאת במפורש.

 13.     אם יש למנהלת בית הספר ספקות כלשהם באשר לתוקפו של הצו או לפרשנותו או להבנתו, עליה להפנות את שאלותיה באופן מיידי ללשכת היועץ המשפטי של משרדנו ולנהוג על פיהן.

 ג.                   היחס לילד.

 14.     מיד לאחר השיחה הראשונה הנ"ל עם הורי הילד תזמן המחנכת את הילד לשיחה אישית, שבה תגלה לו, כי היא יודעת על מצב העניינים במשפחתו, תנסה לעמוד על מצבו, על תחושותיו ועל רצונותיו (כגון: האם הוא מבקש לשמור את הדבר בסוד), תעודד אותו, תפגין אמפטיה כלפיו ותבהיר לו, כי היא עומדת לרשותו בכל עת בכל עניין.

 15.     המחנכת תנהג בילד להורים המצויים במצב כאמור ברגישות מיוחדת, בהתחשב במצבו המשפחתי ובהשפעת המצב עליו , ותנחה את כל יתר מוריו לנהוג בו כאמור. כמו כן, המחנכת תבקש ממוריו האחרים לדווח לה על כל שינוי בהתנהגותו או בהישגיו הלימודיים.

 16.     בכל מקרה שחל שינוי בהתנהגות הילד או בהישגיו הלימודיים, על המחנכת להודיע על כך באופן מיידי ללשכת הרווחה. במקרים אלה וכן במקרים שבהם המחנכת אינה יודעת כיצד לנהוג או שיש לה ספק כיצד לנהוג, עליה להתייעץ בגורם מקצועי (כגון: היועצת החינוכית, הפסיכולוגית, לשכת הרווחה).

 17.     על בית הספר להקנות לילדים (ובמידת האפשר גם להוריהם) את התפיסה, לפיה גירושין או פרידה של הורים לעולם אינם באשמתם של הילדים ואינם צריכים להשפיע, כשלעצמם,  על הקשר של הילדים עם שני הוריהם.

 18.     כחלק מן התפיסה הראויה, לפיה על שני ההורים מוטלת אחריות שווה כלפי ילדיהם, על בית הספר לפעול ברוח זו (למשל – לפרסם בדפי הקשר את הכתובות ומספרי הטלפון של שני הוריו, אם הילד אינו מתנגד לכך) ולעודד את ההורים לנהוג על פי תפיסה  זו.

 ד.                  תחולה.

 19.     כל האמור לעיל חל גם על החינוך בגיל הרך, בשינויים המתחייבים.