<%@ Language=JavaScript %> רשמת פסקי דין

מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

לפסקי הדין יצורף גם כתבי טענות, במידה ויש אותם.

החלטות נוספות מעבר למפורטים כאן הליכי הוצל"פ

הערעור על טענת "פרעתי" כולל טענות לרוב, כנגד שתי ההחלטות בשני תיקי ההוצל"פ.  יאמר מיד כי סבורה אני כי היה על המערערים להגיש שני ערעורים, בגין שתי ההחלטות הדוחות את טענת "פרעתי". יחד עם זאת, לאור התוצאה אליה הגעתי, לא אקפיד עם המערערים בענין זה,

 רוזנצוויג י' נ' חיים א' ע"א 002547/02

ההסכם לחלוקת השימוש, אשר קיבל - למצער, ככל שהדבר נוגע למבקשת ולמנוח - תוקף של פס"ד, מחייב את מנהל העיזבון כמי שבא בנעלי המנוח, מיום פטירת הלה. בגדרי ההסכם, זכאי כל אחד מהצדדים לעשות שימוש בלעדי בחנויות המוקצות לו ובכלל זה ליהנות מפירות השכרתן, אך הוא מוותר, כל עוד ההסכם תקף, על זכותו לקבלת שכר ראוי בגין השימוש שעשה הצד השני בנכס המשותף (סעיף ‎33 לחוק המקרקעין),

שרה זלוטי נ' עו"ד חלים מח'ול כמנהל עיזבון זלוטי ואחו'.

הערעור שלפנינו נסוב על סוגית היחס שבין הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים לבין מתן צו לאיחוד התיקים התלויים ועומדים נגד החייב (להלן - צו איחוד). עלינו להכריע האם מוסמך ראש הוצאה לפועל, אשר הכריז על חייב כמוגבל באמצעים ונתן צו איחוד, לבטל את צו האיחוד תוך השארת ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים על כנה. שאלה זו קשורה קשר הדוק לשאלה נוספת, והיא האם מוסמך ראש ההוצאה לפועל להכריז על חייב כמוגבל באמצעים, מבלי ליתן צו לאיחוד התיקים המתנהלים נגד אותו חייב?

עוה"ד נפתלי נשר נ' חדיד פואד , ערעור על החלטת השופט ג'ובראן  ע"א  2097/02

יצוין, כי בפרשת גמזו נאמר שלצד תכליותיו הנזכרות של החוק, קיימות אף שתי תכליות כלליות התומכות בהן. התכלית הכללית האחת, העומדת לצד התכלית המיוחדת הראשונה, עניינה הגנה על קניינם של הזוכים, שהרי זכותו של זוכה על פי פסק דין הינה חלק מקניינו; ואילו השנייה, המקבילה לתכלית המיוחדת השנייה, הינה הגנה על כבוד האדם של החייב ועל חירותו (פס"ד גמזו, עמ' 374 - 376; עוד ראו, מ' אלון כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל (הוצאת מאגנס, תש"ס) (להלן - ספר אלון) וכן בג"ץ 5304/92 פר"ח 1992 סיוע לנפגעי חוקים ותקנות למען ישראל אחרת נשר המשפטים, (להלן בג"ץ פר"ח)).

איטונג בע"מ ע"י עו"ד נ' נשר נ' חדיד פואד  ע"א 2097/02, בערעור על פס"ד של השופט ג'ובראן,

אני סבור, כי אם בעת שהעמידו זה מול זה את האינטרם של הניזוק אל מול השיקולים בדבר מתן חסינות אישית לשופטים, כבדה ידם של האחרונים ועל כן הוענקה חסינות אישית לשופטים, הרי שכאשר מעמידים את האינטרם של הניזוק אל מול השיקולים בדבר מתן חסינות גם למדינה, גוברת ידו של האינטרס הראשון, אני סבור, כי יש להעדיף את האינטרס של עשיית צדק לניזוק ומניעת עוול למי שנפגע מעוולה של שופט, על פני אפשרות הפגיעה בשיקול הדעת השיפוטי, או ממראית פני הדברים בדבר פגיעה שכזאת.

אברהם פרידמן נגד  עו"ד אלי כץ  ומ"י, ניתן ביום 12.6.00

ההסכם לחלוקת השימוש, אשר קיבל - למצער, ככל שהדבר נוגע למבקשת ולמנוח - תוקף של פס"ד, מחייב את מנהל העיזבון כמי שבא בנעלי המנוח, מיום פטירת הלה. בגדרי ההסכם, זכאי כל אחד מהצדדים לעשות שימוש בלעדי בחנויות המוקצות לו ובכלל זה ליהנות מפירות השכרתן, אך הוא מוותר, כל עוד ההסכם תקף, על זכותו לקבלת שכר ראוי בגין השימוש שעשה הצד השני בנכס המשותף (סעיף ‎33 לחוק המקרקעין),

שרה זלוטי נ' עו"ד חלים מח'ול כמנהל עיזבון זלוטי ואחו'.

יצוין, כי בפרשת גמזו נאמר שלצד תכליותיו הנזכרות של החוק, קיימות אף שתי תכליות כלליות התומכות בהן. התכלית הכללית האחת, העומדת לצד התכלית המיוחדת הראשונה, עניינה הגנה על קניינם של הזוכים, שהרי זכותו של זוכה על פי פסק דין הינה חלק מקניינו; ואילו השנייה, המקבילה לתכלית המיוחדת השנייה, הינה הגנה על כבוד האדם של החייב ועל חירותו (פס"ד גמזו, עמ' 374 - 376; עוד ראו, מ' אלון כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל (הוצאת מאגנס, תש"ס) (להלן - ספר אלון) וכן בג"ץ 5304/92 פר"ח 1992 סיוע לנפגעי חוקים ותקנות למען ישראל אחרת נשר המשפטים, פ"ד מז(4) 715 (להלן בג"ץ פר"ח)).

איטונג בע"מ ע"י עו"ד נ' נשר נ' חדיד פואד  ע"א 2097/02, בערעור על פס"ד של השופט ג'ובראן, מחיפה.

שתי הערכאות שקדמו לנו יצאו מתוך הנחה שמתן אישור סופי לרשם המקרקעין על פי הוראת תקנה ‎69 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם - ‎1979 מהווה נקודת אל-חזור שלאחריה ראש ההוצאה לפועל אינו מוסמך לבטל את חוזה המכר. תיזה זו אינה מקובלת עלינו. קנוניה בין הקונה לבין הכונס, או ידיעה של הקונה על הפגמים המהותיים שנפלו בעסקת המכר עובר לקבלת האישור לרשם המקרקעין, כל אחת מהן בנפרד וודאי ששתיהן יחדו, מהוות עילה לראש ההוצאה לפועל לבטל את אישור המכירה שנתן.

א' כהן נ' עו"ד דוד רום בתפקידו ככונס נכסים ואחו' רע"א ‎5080/97

ראש ההוצאה לפועל, פועל במרחב גבולות תפקידו בלבד, שעיקרו - ביצועו של פסק הדין ככתבו וכלשונו. אין הוא רשאי להרהר אחר מידת תבונתו או צידקתו של מעשה השיפוטי כשם שאינו מוסמך להציץ מאחורי הפרגוד של פסק הדין ולהתחקות אחר מחשבות השופט בעת מתן הפסק.  גם אם ברי לראש ההוצאה לפועל כי בית המשפט טעה בפסק דינו אין הוא יכול לבטלו בהינף יד ועליו לבצעו כלשונו.

בפני הרשם צ. ויצמן
פלד נ' בנק הפועלים בטענת פרעתי פסק דין

השתלשלות כסדרם בפני בית משפט עליון, כנימוק למחוק ארבע פסקי דין למזונות אותם ביקשה הגרושה לאחד שלושתם בעניין רכוש. אציין הגרושה שדרשה לממש בכל פסק דין, הנוחה וטובה, ללא חשש לשקר בית המשפט ובית הדין הרבני, הפרק תם בבית משפט עליון בבקשת רשות ערעור, תחילתו אצל ראש הוצאה לפועל, אורי אוחיון, שחשב שסמכותו היא מעבר לחוק במדינת ישראל, שם קבע לכאורה שהסכם רבני בטל והרכש ישמש תשלום מזונות קטינים, לא לקטינים, אלה לגרושה ולמל"ל.

שאול בר נוי - מל"ל, עליון רע"א 4445/96 במחוזי בר"ע 1351/95   בר"ע 1604/95

עלינו להכריע האם מוסמך ראש הוצאה לפועל, אשר הכריז על חייב כמוגבל באמצעים ונתן צו איחוד, לבטל את צו האיחוד תוך השארת ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים על כנה. שאלה זו קשורה קשר הדוק לשאלה נוספת, והיא האם מוסמך ראש ההוצאה לפועל להכריז על חייב כמוגבל באמצעים, מבלי ליתן צו לאיחוד התיקים המתנהלים נגד אותו חייב? בשאלות אלו נדון להלן.

איטונג בע"מ נ'  חדיד פואד ע"א  2097/02 סמכות ביטול צו איחוד

   טענ    הפרעתי מתייחסת לתקופת חוב העבר על פי התיק כפי שהוא נפתח וגם לגבי תשלומים של השוטף, וכן לגבי בקשת הזוכה להגדיל את חוב העבר שלפני פתיחת התיק לתקופה נוספת, הקודמת לחוב העבר שנתבע (כמפורט בסעיף 3 לעיל).

ש' ארזואן  מ' ארזואן

אני חייב מזונות

פרעתי לפי סעיף 19

 בדיון שהתקיים ביום 21.7.97 בתיק ההוצל"פ הנ"ל, פסל עצמו ראש ההוצל"פ (מר מ. קבאני) מלדון בתיק. ביום 3.8.97 דחה ראש ההוצל"פ (מר מ. קבאני) את בקשתו של המבקש למחיקת החלטות שניתנו על ידו מהסיבה שהוא פסל את עצמו מלדון בתיק ההוצל"פ הנ"ל. בעקבות בקשה שהגישה המשיבה ביום 29.9.97 לעיכוב יציאתו מן הארץ של המבקש, ניתן ביום 5.10.97 צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד המבקש, ע"י ראש ההוצל"פ (מר מ. קבנאני). ביום 7.10.97 ניתן צו ע"י ראש ההוצל"פ (מר מ. קבאני) המורה לרשם מקרקעין לרשום את כל הזכויות בדירה על שם המשיבה. עפ"י הצו, העברת הזכויות תיעשה ישירות משם מוכרי הדירה לצדדים.

ש' בר-נוי נ' ע' בר-נוי

בר"ע 1654/97

כבוד השופט ג'ובראן, ביטול מעשה של ראש הוצל"פ, בהיותו פגום

המערערת טוענת כי שגה בית המשפט קמא כאשר לא נענה לבקשתה לעכב את מימוש שטר המשכון. המערערת מנמקת את טענתה זו בשתיים. האחת, סיכוייה הגבוהים - לדבריה - לזכות בערעור ולהביא לביטול שטר המשכון. האחרת - העובדה שהמדובר בדירת המגורים היחידה שבבעלותה, המאכלסת,

קוויט נ' בל"ל בע"מ

רע"א 6797/02

מר לוי צודק. הדיון כאן מיותר, מפני שבימ"ש אחר דן בעסקת היסוד. אבל מטעם זה, הגשת ההתנגדויות היתה שגויה, שכן, המבקשים מעלים בפני ביהמ"ש לתביעות קטנות את תביעתם הכוללת את השיקים נשוא תיק החוצל"פ .

א' וצ' לוי - א' בן אתר בש"א 2264/01

 

Hit Counter