<%@ Language=JavaScript %> רשמת פסקי דין

מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

לפסקי הדין יצורף גם כתבי טענות, במידה ויש אותם.

פסקי דין נוספים מעבר למפורטים כאן עילות בפלילים
על מנת להצדיק מתן צו הריסה, על בית המשפט לבדוק כל מקרה "לאור נסיבותיו ומול הנסיבות הייחודיות של המקרה, גם ייתן בית המשפט את דעתו לאינטרס הציבורי שחוטא לא יצא נשכר, וכי אין להתיר התרחבות האנדרלמוסיה בכל הנוגע לחוקיות הבניה". מ"י נ' קרן קיסריה והחברה לפיתוח
הנאשם רדף אחר הילדים, איתר את המתלונן בתוך אחד הקרוונים ביישוב ותקפו

מ"י נ' אבגדור ליברמן

 המקום להזכיר, שהגנת המערער נסמכה בטענה שקיומם יחסי מין עם שתי המתלוננות היה מרצון והסכמה חופשיים. למותר לומר, אינם מתיישבים עם רצון והסכמה הנובעים מניצולה  ביחסי עבודה

יוסף נוי נ' מ"י

בימ"ש נדרשו וחזרו ונדרשו להסדרי טיעון. בקצירת האומר אציין את המהפך בגישה לסיום הליך פלילי על דרך הסדר טיעון. ממעמד של "בן חורג" שהפסיקה התייחסות אליו באופן שלילי כאל "רע שהיזקו תדיר" מ-י' נ' המכרז ישיר  בע"מ וכהן רפאל
במועדים הרלבנטיים לכתב האישום, שימש הנאשם כראש אגף הכספים של מכון ויצמן למדע  "מכון . מתוקף תפקידו, היה הנאשם מורשה חתימה בכל חשבונות הבנקים של המכון.   משך כ- 5 שנים, בין השנים 2000-1995, בהיותו מורשה ותוך רישום כוזב במסמכים, גנב הנאשם, מכספים שהיו מיועדים למכון ויצמן, סכום  כולל של כ- 2,700,000 דולר ארה"ב.  שערכם, כיום למעלה מ- 12 מיליון ₪ מ"י נ' מיכאל נצר, גזר הדין בהפרת אמון של בעל תפקיד
סיכומו של דבר, שוכנעתי שזה אחד המקרים החריגים, שבו על ערכאת הערעור להתערב בממצאים בעובדה שנעשו בערכאה הראשונה. הראיות שהוגשו בהסכמה וללא חקירה נגדית הן משמעותיות ובעלות משקל. הסתירות בהן קלות ערך ואינן חורגות מכאלה הנמצאות בהודעות הנגבות במשטרה. מסקנתי היא שיש להתערב בהכרעת הדין ולהרשיע את המשיבים בעבירות שיוחסו להם, וכך אני מציע לחברי. מדינת ישראל נ'  חיים ביטון, התקבל בדעת רוב נגד דעת הנשיא
בבואנו לבחון את התקיימות יסודותיה של עבירת ההתעללות יש לבחון 3 יסודות עיקרים כפי שבאו לידי ביטוי ברע"א 1684/96, עמותת "תנו לחיות לחיות" נ. מפעלי נופש חמת גדר בע"מ ואח' ירמקוב גאורגי נ' מ"י
 סעיף 31(א)(2) לחוק ביהמ"ש קובע, כעילה למשפט חוזר, הצגתן של "עובדות או ראיות" העשויות לשנות את תוצאות המשפט לטובת המבקש משפט חוזר. האם שינוי בהלכה הפסוקה שיש בה כדי לשנות את תוצאות המשפט לטובת המבקש נופל למסגרת זו? האם ניתן לראות בשינוי ההלכה הפסוקה דוד אקסלרוד מ' מ"י, היועמ"ש ? זיכוי מידי
הנאשמת הורשעה על-פי הודאתה בעבירות המיוחסות לה בכתב האישום המתוקן, במסגרת הסדר טיעון עם התביעה. הנאשמת הורשעה בעבירות שיוחסו לה בשמונת פרטי האישום, שבכתב האישום המתוקן ובסך הכל המדובר ב-13 עבירות. 8 עבירות של גניבה בידי מורשה – עבירה על פי סעיף 393 (3) לחוק העונשין. מדינת ישראל נ' עוה"ד דליה הורביץ
דינו של עונש מאסר על תנאי שהטיל בית דין צבאי כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, כדין עונש מאסר על תנאי שהטיל בית משפט, זולת אם סבר בית המשפט שהרשיע בשל העבירה הנוספת, שהעבירה שעליה הטיל בית הדין הצבאי את עונש המאסר על תנאי היתה עבירה צבאית כמשמעותה באותו חוק ודיע שיח נ' מ"י, חשוב הוא סוף פס"ד
הגניבה בוצעה על ידי הנאשם באופן שהוא משך מחשבון הנאמנות עשרות שיקים שרשם לפקודתו, או לפקודת חברות שבשליטתו, כאשר חלק מהשיקים הועבר על ידי הנאשם לחשבון ע"ש מועדון קבוצת הכדורגל הכוח רמת גן, אשר נוהלה על ידו, וחשבונות הקבוצה היו בשליטתו.להסוואת הגניבה, ערך הנאשם הסכם יזמים פיקטיבי לפיו, מתחייבת הנאמנות/המתלוננת להלוות לחברה שבשליטתו סכום מדינת ישראל נ' עו"ד מכנס ידין ע"י ליבאי
ביהמ"ש הוסיף, כי המערערת פעלה כפי שפעלה על פני תקופה של שנתיים ויותר, בצורה אובססיבית כדי להשיג את מטרותיה. המערערת הינה חלק ממערכת אכיפת החוק, שתחת מרותה נתונים אסירים רבים. היא ניצלה מרותה לרעה על דרך קבלת טובות הנאה, שהאסירים אינם יכולים לסרב לבקשת קצין שלמרותו. קרין בת דן אלון נ' מ"י עברת קצינת השב"ס
מצוות המחוקק לפי ס' 21 ב' לחוק הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) התשנ"ו- 1996 הינה כי אף בקיומה של עילת מעצר ותשתית ראיתית  שומה על בית המשפט לבחון אפשרות של  שחרור הנאשם לחלופת מעצר אשר יהא בה  להשיג מטרת המעצר תוך שהפגיעה בחירותו של המשיב תהיה פחותה. מ י' נ בודרם לימור, אישום התחזות לעו"ד
אודה ולא אבוש, כי קשתה עליי מלאכת ההכרעה במקרה הנדון. ואם עומד אני להכריע כפי שאכריע, אין זאת אלא משום שהכרעה נוגדת הייתה מקשה עליי הרבה מעבר לקושי שאני חש בהכריעי כפי שאני מכריע. לאחר עיון בטיעוני הצדדים, בחוות הדעת של חברי השופט א' א' לוי וכן בחוות הדעת של חברי השופט מ' חשין, החלטתי לצרף את דעתי לדעתו של חברי השופט א' א' לוי. פלוני נ מדינת ישראל ע"פ  10049/03, בדעת רוב נגד המיעוט
על כן אני מורה לשחרר את מעטי למעצר בית מלא במשך 24 שעות בבית אמו , וזאתהעורר עד תום ההליכים נגדו. העורר, אמו ואחותו יחתמו על התחייבות אישית על סך 15,000 ₪ כל אחת להבטחת מילוי תנאי השחרור למעצר בית והמשטרה תהיה רשאית לבקר בשעות סבירות, בבית אמו של העורר לוודא כי העורר מקיים את תנאי השחרור בעבודה. אם יפר העורר תנאי השחרור בערובה, ייעצר מיד. ביטון אבי, עידן מעטי נ' מ"י, ערר, מצער עד תום ההליכים
  אמו של המתלונן מסרה עדות מגמתית והאדירה את החבלות שנגרמו לו, אשר לא אובחנו ע"י הרופאה (ה"שטחית") שבדקה אותו. עוד הוגשו אמרותיהם של שתי נשים שנזעקו לעזרת המתלונן, מיד לאחר המקרה, עפ"י קריאת אחיה/בנה, שהיה אחד הצעירים שנכחו בארוע ושגם אמרתו הוגשה מבלי שנחקר.  מדינת ישראל נ' ביטון חיים ו רוטשטיין חיים
המחלוקת בין חברי הנכבד הנשיא א' ברק לבין חברי הנכבד השופט א' א' לוי. חברי הנשיא סבור כי משקבע ביהמ"ש המחוזי שהמתלוננת מהיימנה עליו הרי שגם גירסתה אמינה ואין להתערב בממצאים שבעובדה שקבע ביהמ"ש ע"פיה; מכאן שיש להשאיר את הרשעתו של המערער על כנה. דומני שגם חברי השופט א' א' לוי סבור שלא היה כזב בפי המתלוננת, אולם, לשיטתו, ומן הטעמים שפירט, ספק אם העובדות שעליהן העידה הן אמיתיות, ומכאן שאין לסמוך על גירסתה לצורך הרשעה. פלוני נ' מדינת ישראל ע"פ 10009/03, דעת מיעוט של הנשיא ברק
 "אין סעיף 74 מאפשר לנאשם להטריד את התביעה בבקשות שעניינן חשיפת מידע אשר הקשר בינו לבין כתב האישום קלוש" וכי "חומר שענינו חקירה בפרשה אחרת, שאין לו כל קשר לפרשה המתבררת בפני בית המשפט, והקשור לעד תביעה, אינו בגדר של חומר חקירה שעל המאשימה החובה להביאו לעיון הנאשם כדי שיוכל לעשות בו שימוש לצורך ערעור מהימנותו או הצגת אופיו של עד התביעה"

חב' קו המים מכמורת בע"מ ושגב נ' מ"י

על פי כל האמור לעיל, אני מזכה את הנאשם, יחיעם אוחנה, מהעבירות לפי הסעיפים 244, 415 ו-238 לחוק העונשין שיוחסו לו בשלשת האישומים הראשונים; ומרשיע אותו בעבירה של זיוף בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 418 סיפא לחוק העונשין בהתייחס לאישום הראשון; בסיוע לזיוף על פי סעיף 418 סיפא, ביחד עם סעיף 31 לחוק העונשין, על פי הסעיפים 184 –186 לחוק סדר הדין הפלילי, בהתייחס לאישומים: השני והשלישי; בעבירות של שמוש בסמך מזויף, לפי סע' 420 ביחד עם סעיף 418 סיפא לחוק העונשין בהתייחס לשלשת האישומים הראשונים ובעבירות לפי סע' 244 לחוק העונשין שיוחסו לו באישומים הרביעי והחמישי. פרקליטות מחוז מרכז נ' אוחנה יחיעם שימוש \ זיוף מסמכים בבקשה למשפט חוזר, פרשת אור & אוחנה
העבירות שעבר הנאשם חמורות ומן הדין להחמיר בגינן ע"י הטלת עונש מאסר בפועל לתקופה ממושכת. עברו המכביד של הנאשם מראה, כי לא למד לקחו משריצה עונשי מאסר ממושכים ואפשר שהפעם יפיק הלקחים הנדרשים כשירצה עונש מאסר בפועל ארוך ומשמעותי יותר. מנישב בוריס נ' מ"י, ע"פ 1016/04
העורר הורשע על פי הודאתו בשורה של עבירות זיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזוייף, שיבוש מהלכי משפט, התחזות לעורך דין, וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. העורר היה בעבר חבר לשכת עורכי הדין, והושעה ממנה ב-1989. בתקופה בה היה מושעה, הציג עצמו כעורך דין

דן שרון נ' מ"י

ע"פ 3717/04

חיזוק נוסף לגרסתה של המתלוננת וראיה למערכת יחסים אלימה המלווה בפרשנות מעוותת מצידו של הנאשם למעשיו, ניתן לראות בעובדה כי לאחר שהמתלוננת ברחה עם הבנות מהבית למקלט לנשים מוכות, פנה הנאשם "לבית נועם" - מעון לגברים מכים ושם הבין שהתנהגותו אינה סבירה ואף חורגת מגבולות מערכת יחסים הנורמטיבית  המצופה בין זוג נשוי. מ"י נ' פלוני, בהרכב בר- אופיר, אחיטוב ודותן
מחדל של סיוע, כמותו כמעשה של סיוע, שניים הם סימני ההיכר שלו: סגולתו לסייע בביצוע עבירה (אך לאו דווקא, כאמור, נחיצותו לביצוע העבירה), וכוונת הסיוע שבלב המסייע. אם מחדל פלוני מסוגל לבצע בידי עבריין לבצע את עבירתו, ואחדל את המחדל מתכוון במחדלו זה לסייע לעבריין בביצוע עבירתו, כי אז המחדל נכנס בגדר סיוע במשמעותו בסעיף 23 (ב)(1) משל לעוזרת בית שחדלה מלסגור חלונות הדירה

פרקליטות מחוז חיפה נ' מאהר אברהים

פ'  001741/02

רואים אנו עין בעין עם טענות המערערת. ראשית מן הטעם כי תקנה 191 לתקנות סדר הדין האזרחי אינה מאפשרת מתן פסק דין סופי לגבי תובענה כולה, כאשר קיימת מחלוקת עובדתית בין הצדדים. כך גם מצינו, כי: "המוסד של "אין להשיב לאשמה", המעוגן בחוק הפלילי אינו קיים במשפט האזרחי. לא קיימת הוראה כזו בתקנות סדר הדין האזרחי בניגוד לסדר הדין הפלילי, המייחד סעיף מפורש להליך של "אין להשיב על האשמה, ואין ספק שיש לראות בכך הסדר שלילי.

עיריית הרצליה נ' דר' הורוביץ סוזנה ורועי

בבימ"ש המחוזי ת"א ע"א 1486/02

הנאשם מבטיח שהתמורה תשולם לידיו בשיקים, והסכום המשולם בחו"ל מגיע לידיו באמצעות איש אמונו אלוני.  כאשר נפתחת חקירת המשטרה, בונה הנאשם את סיפור הכיסוי, ודואג להדריך את גל מה לאמר. הנאשם, המציג עצמו כמתווך תמים, שותק במשטרה ואינו משיב לשאלות חוקריו. השתיקה נועדה להכביד על החקירה ולוודא שגל יודרך היטב תחילה..  במהלך המשפט דואג הנאשם לכך שחלק מעדי התביעה יעידו כרצונו (למשל, אלמגור) ומגייס עדים אחרים שיעידו שקר. הנאשם רוקם סיפורי קשרים ומערפל ככל שניתן את התמונה.

מ"י  נ' דב פיכמן. ת"פ 000180/99, הנאשם בעברת מכירת מגרש בשכונה יוקרתית שלא היה ברשותו כדין

  המערערת טוענת, כי לא נתקיימו בעניינה היסודות הפיזיים של עבירת החטיפה. לשיטתה, יש לקרוא את סעיף 369 לחוק העונשין ככולל יסוד של החזקה ושליטה בחטוף והובלתו ליעד מסוים. כמו-כן היא טוענת, כי יסוד התרמית בו דובר הסעיף צריך שיכלול אלמנט של כפייה.

סימה פרחאת נ' מ"י

ע"פ  7365/00

הנאשם מבטיח שהתמורה תשולם לידיו בשיקים, והסכום המשולם בחו"ל מגיע לידיו באמצעות איש אמונו אלוני.  כאשר נפתחת חקירת המשטרה, בונה הנאשם את סיפור הכיסוי, ודואג להדריך את גל מה לאמר. הנאשם, המציג עצמו כמתווך תמים, שותק במשטרה ואינו משיב לשאלות חוקריו. השתיקה נועדה להכביד על החקירה ולוודא שגל יודרך היטב תחילה..  במהלך המשפט דואג הנאשם לכך שחלק מעדי התביעה יעידו כרצונו (למשל, אלמגור) ומגייס עדים אחרים שיעידו שקר. הנאשם רוקם סיפורי קשרים ומערפל ככל שניתן את התמונה.

מ"י  נ' דב פיכמן. ת"פ 000180/99, הנאשם בעברת מכירת מגרש בשכונה יוקרתית שלא היה ברשותו כדין

  המערערת טוענת, כי לא נתקיימו בעניינה היסודות הפיזיים של עבירת החטיפה. לשיטתה, יש לקרוא את סעיף 369 לחוק העונשין ככולל יסוד של החזקה ושליטה בחטוף והובלתו ליעד מסוים. כמו-כן היא טוענת, כי יסוד התרמית בו דובר הסעיף צריך שיכלול אלמנט של כפייה.

סימה פרחאת נ' מ"י

ע"פ  7365/00

הנאשם והמתלוננת נשואים זה כ - 12 שנים. התרשמתי כי הן הנאשם והן המתלוננת אנשים פשוטים מאוד ובלתי מתוחכמים ולכן אין לדקדק עם מי מהם בכל פרט ופרט ויש לבחון את גרסאותיהם תוך התחשבות באישיותם הבסיסית, היינו לתת משקל רק לסתירות מהותיות של ממש ולא לכל שינוי גרסה דק.

מ"י נ' מלכה אליהו פ  004127/03 ת"א

 מה התוצאה המתבקשת מכך שהשארת צו האישפוז בתוקפו חורגת ממיתחם הסבירות? התוצאה בוודאי אינה שצו האישפוז מתבטל מעצמו, והנאשם-חולה-הנפש רשאי לצאת מבית החולים כרצונו. זו תוצאה בלתי סבירה ויש להימנע ממנה. שערי בית החולים אינם צריכים להיפתח מאליהם. נדרשת הכרעה מודעת בעניין זה, אשר עשויה להביא לתוצאה כי חולה הנפש לא ישוחרר מבית החולים,

פלוני נ' מ"י

ע"פ 3854/02

יאושפז בבי"ח לחולי נפש

ביקשו הצדדים מבית-המשפט כי יגזור על המערער עונש מוסכם של ‎9 שנות מאסר לריצוי בפועל, וכן עונש משמעותי של מאסר על תנאי. בית-המשפט קמא דחה את העונש שהוצע על-פי הסדר הטיעון, וגזר על המערער ‎17 שנות מאסר, מהן ‎15 שנים לריצוי בפועל והיתרה על תנאי למשך שלוש שנים. על עונש זה הוגש הערעור שלפנינו. פס"ד שכתבה השופט  ביניש 25.12.02 ללא הסתייגות של יתרת שמונה שופטים.

הסדר טיעון יש לכבד פלוני - מ"י

ע"פ ‎1958/98

מכאן דעתי, כי אותו איזון של אינטרסים אשר הותווה בע"פ ‎1958/98 לא נשמר בהסכם הטיעון בו עוסק ערעור זה, ועל כן אינני סבור כי שגה בית משפט קמא כאשר דחה את העונש עליו הוסכם בין הצדדים. ... ולפיכך טוב נעשה אם ננחה את הערכאות האחרות להעלות את רף הענישה בתחום זה בהדרגה, כדי להבהיר לכל מי שחוטא בתחום זה כי אם ייתפס בקלקלתו, הוא עתיד לשלם על כך באובדן חירותו לזמן ממושך.

הסדר טיעון לא כובד ב' גלישקו - מ"י

ע"פ ‎4886/02

בפניי בקשה למשפט חוזר, הרביעית במספר, של עמוס ברנס. פרשת הרשעתו של עמוס ברנס ברצח החיילת רחל הלר ז"ל שבה ומעסיקה את הציבור הישראלי ואת מערכות המשפט במדינה מאז שנות ה ‎70- של המאה הקודמת ועד עתה. זאת, על רקע טענתו של ברנס, שעליה עומד הוא בתוקף מאז משפטו בשנת ‎1975 ועד עצם היום הזה, כי הורשע ברצח שלא ביצע.  כתבי בימ"ש ומאמרים בעניין עמוס ברנס.

עמוס ברנס - מ"י, מ"ח 3032/99, החלטה 14.03.02

 כתב האישום הוגש תחילה נגד חמישה נאשמים. ביום 11.12.01 הודיעו המאשימה ונאשם 3 כי הגיעו לכלל הסדר טיעון, לפיו תוקן כתב האישום ביחס לנאשם זה. נאשם 3 הודה בעובדות, אשר הובילו להרשעתו לפי כתב האישום המתוקן (פרוטוקול מיום 11.12.01, ע' 8). המאשימה הודיעה כי נאשם זה יזומן להעיד במשפטם של יתר הנאשמים, וכתוצאה מכך, נגזר דינו עוד קודם לסיום משפטם של האחרים. על פי הסדר הטיעון הוטל על נאשם 3 עונש מאסר בן שלושה חודשים, שבוצע בדרך של עבודות שירות, וכן מאסר על תנאי וקנס, הכל כקבוע בגזר הדין מיום 23.1.02.

פרשת דרכון מזויף מ"י - א' פלדה ואח',   ת"פ  1231/01

 

פרוטוקולים  מהדיון

כתב האישום כנגד הנאשם הוגש ביום 5.11.00. ביום 29.3.01, הורה כב' השופט עודד אל-יגון, על זיכוי הנאשם, טרם שמיעת פרשת ההגנה. ביום 25.10.01 ציווה ביהמ"ש המחוזי (ע.פ. 70643/01 – טרם פורסם) על החזרת התיק לשמיעת פרשת ההגנה.     במצב דברים זה, הובא התיק בפני.

מ"י נ' (שר) א' קהלני

ת"פ 12121/00 

הרגשה כבדה מלווה אותי, ואני מתקשה להשתחרר מתחושה כי שיטת המשפט והעושים מטעמה לא מילאו את חובתם כלפי החברה. אחוזים אנו בכללי המשפט המקובלים ולא נוכל לנוע הימין והשמאל. האם פגמה המשטרה בחקירתה? האם כשלה התביעה בניסוח כתב האשמה? האם יצאה שגגה מתחת ידנו? האם תרמו כל גופים אלה כולם לתוצאה הקשה? חידה היא ותהי לחידה. בין אם נאמר כך בין אם נאמר אחרת, רבים יסכימו - ואני בתוך הרבים - כי שיטת המשפט הכזיבה.           חלק מעדתו של כבוד השופט חישן בפסה"ד

מ' פדידה נ' מ"י,

 ע"פ 3792/01

 

Hit Counter