<%@ Language=JavaScript %> רשמת פסקי דין

מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

לפסקי הדין יצורף גם כתבי טענות, במידה ויש אותם.

פסקי דין נוספים מעבר למפורטים כאן משפט תעבורה

תשובת השוטר-המפעיל יפרח, שצוטטה לעיל, אין בה להסיר אותו הספק, שכן אין היא נסמכת על זכירתו שאמנם רכב הנאשם הוא ש"ננעל" [ולא ניתן לצפות לכך ממנו בעת מסירת העדות 3.3.03 שעה שהעבירה הנטענת בוצעה ביום 30.8.01  אלא על הנחתו את דרך הינעלות הקרן הנשלחת מהממא"ל.

  שלו דוד נ' מ"י,

 ע"פ 7128/04

 לענייננו. תקינות המכשיר ותקינות הפעלתו הוכחו במקרה שלפנינו, על אף שהמדידה בוצעה מטווח העולה על 300 מטרים, ללא שימוש בחצובה. כמו כן, נמצא כי גם לאחר הפחתת 5 קמ"ש ממהירות רכבו של המבקש, כפי שנמדדה על-ידי הממל"ז, ניתן להרשיעו בעבירה של נהיגה במהירות מופרזת. 

יעקב גת נ' מ"י,

רע"פ 4520/03

  לעניין זה מבקש אני להקדים ולהעיר, כי התנגדותו של יצרן לחשוף את נתוניה של תוכנה המותקנת במכשיר, אמנם מציבה קושי בפני אלה המבקשים לבחון את אמינותו של הממל"ז. עם זאת, אין באותה התנגדות לבדה כדי לסיים את הדיון בשאלת האמינות ולשלול אותה, הואיל וקיימת דרך נוספת לבחון שאלה זו, והכוונה לעריכתם של ניסויים במכשיר על ידי מומחים לדבר. באשר לאמינותם של אותם ניסויים, מטבע הדברים זו שאלה שבעובדה, וככלל ניתן לומר כי נכון לייחס לתוצאתם משקל,

ג' לוי ומ' עטייה נ' מ"י ע"א 4682/01

מ"י נ' גד פלר

רע"פ 2216/01

 כי בעת המדידה, עמד השוטר המפעיל בנתיב הימני של הכביש כשפניו אל התנועה, במרחק של 135.5 מטרים מרכבו של המבקש, ולאורך כל המדידה היה בין השוטר ובין הרכב קו ראייה רצוף ונקי מהפרעות.  ע"פי כללי הפעלה. לעניין אמינות הממל"ז, ציין ביהמ"ש שהמכשיר נמצא אמין בשורה ארוכה של פס"ד

יעקב הרבסט נ' מ"י רע"פ 4864/03  

המחלוקת היחידה  נוגעת לשאלה האם הנאשם ביצע פעולה של פריקה או טעינה, שכן, אין מחלוקת כי במקרה כזה הוא לא ביצע עבירה פלילית. עד התביעה ציין בעדותו היום בביהמ"ש, כי "אם הנאשם היה פורק סחורה, הייתי ממתין שיסיים ומוודא שעוזב את המקום ולא הייתי רושם לו דו"ח".

עיריית  עכו נ' שטיינברג יעקב

 עם זאת, יש לזכור כי לצערנו הרב מדובר בתאונה בה נקטלו חיי אדם  והתאונה הקטלנית באה כאן כתוצאה מרשלנות חמורה מאוד של הנאשם, מהירותו גבוהה משמעותית מן המותר והסטיה  לשול הימני היתה ללא שום הסבר,  וכן יש לזכור את ההתנהגות הקשה והאיומה והנוראה והעלובה שעשה הנאשם לאחר מכן, היינו עזיבת המקום והפקרה של המנוח.

מ"י נ' עלא בן מחמד עבדאלקאדר

 

Hit Counter