<%@ Language=JavaScript %> רשמת פסקי דין

מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

לפסקי הדין יצורף גם כתבי טענות, במידה ויש אותם.

פסקי דין נוספים מעבר למפורטים כאן ביה"ד לעבודה

ישיבת השימוע של מר לוזון נפתחה בכך שניתן לו לאמר את דבריו. מר לוזון טען כי הליך הפיטורים לקוי, שכן היה מקום לשמוע אותו לפני החלטת הפיטורים. כפי הנראה, מר ארביב הגיב על טענה זו של מר לוזון, אך תשובתו לא ידועה לנו. מכל מקום, מר לוזון ביקש שמר ארביב יפסול את עצמו מהשתתפותו בועדת השימוע.

ו' אואקי, ר' לוזון -

החברה למרכזים קהילתיים בצפת

משפט אינו טכניקה. חוק אינו שבלונה או תוכנה במחשב שיש למלאה בפרטים וזו מוציאה תוצאה. פקיד התביעות אינו טכנאי או איש מחשבים המזין את המחשב בעובדות ומקבל את התוצאה. פקיד התביעות הוא עובד ציבור לו נתון שיקול דעת לבחון כל מקרה לגופו. תפקידו של עובד ציבור הוא תפקיד שבשקול דעת ועל כן הוא מחוייב להפעיל את שיקול דעתו, לבחון את תכלית החוק ולהחיל את החוק על פי תכליתו באופן ענייני ולא באופן טכני או שבלוני. ראשית לכל עליו לבדוק את העובדות. למרות שכיום, כאשר עקרונות המשפט המנהלי מבוססים דיים, אני מבקשת לחזור ולהזכיר מושכלות ראשונים.

גבריאל ונונו נגד לשכת התעסוקה והמל"ל עב"ל 132/99

 

Hit Counter