<%@ Language=JavaScript %> למזונות קטינים שהוגשה ע"י אמם. הקטינים נמצאים במשמורת אביהם

מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

בית משפט לענייני משפחה מחוז תל אביב

 

תמש004520/03

 

בפני:

כב' השופטת צילה צפת

תאריך:

30/10/2005

 

בעניין:

1 . ג.ק. - קטינה

2 . ג. א.-  קטין

3. ג.נ.

 

 

ע"י ב"כ

עו"ד דרמר יוסף

התובעים

 

 

נ  ג  ד

 

 

ג.נ.

 

 

ע"י ב"כ

עו"ד בר שלטון משה

הנתבע

 

 

פסק דין

 

 

התובענה:

 

1)         עסקינן בתביעה למזונות קטינים שהוגשה ע"י אמם. הקטינים נמצאים במשמורת אביהם. התביעה מתייחסת לצורכי הקטינים בימים בהם נמצאים עם אמם בהתאם להסדרי הראיה שנקבעו.

 

רקע:

 

2)         הורי הקטינים (להלן "האם" "האב"), נישאו זל"ז ביום 14/3/93. מנישואיהם נולדו הקטינים,  תובעת 1 , ילידת 21/10/93  ותובע 2,  יליד   17/6/98. תובע 2 אובחן כאוטיסט.

 

לאחר שהנישואים עלו על שירטון התגרשו הצדדים על פי הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פס"ד בביה"ד הרבני ביום 4/11/03

 

3)         במסגרת פסה"ד לגירושין (ת/6), נקבע כי כל אחד מהצדדים נשאר בעליו של הרכוש הרשום על שמו, בנוסף מקבל הנתבע את תכולת הדירה, האם מקבלת במעמד סידור הגט  30,000 ₪.

 

משמורת הקטינים נקבעה בידי האב.

 

הקטינים נמצאים עם אמם פעמיים בשבוע משעה 19:00 כולל לינה ובכל סופשבוע שני לסירוגין מיום ו' בצהריים ועד יום א'.

 

4)         תביעת המזונות המקורית הוגשה ביום 22.1.03 עוד בטרם הגירושין. כתב התביעה תוקן לאחר הגירושין בהתאם לנסיבות, לאור קביעת משמורת הקטינים בידי האב.

 בכתב התביעה המתוקן עותרת האם לחייב את האב במזונות הקטינים, לרבות מדורם בגין צרכיהם עבור החלק היחסי של ימות השבוע בו הם נמצאים עמה וכן מבקשת לחייב את האב בתשלום חד פעמי עבור הוצאותיה לרכישת ציוד לילדים.

 

5)         הצדדים הסכימו דיונית כי הם מוותרים על חקירות על תצהיריהם (פרוטוקול והחלטה מיום 28/3/05)

 

דיון:

 

6)         האם מפרטת בתביעה את צרכי הקטינים בסך של 2000 ש"ח לחודש, בגין צרכייהם, באופן יחסי לימי השבוע בהם הקטינים נמצאים עמה, כדלקמן: סך של 900 ש"ח לחודש כהשתתפות במדור (הוצג חוזה שכירות על סך של 550$ לחודש), מזון בסך של 500 ₪ לחודש, ביגוד 300 ₪ לחודש ושונות (פנאי, ספרים ומשחקים) בסך של 300 ₪ לחודש.

 

7)         האם עובדת בסוכנות נסיעות ומשתכרת סך של 4500 ₪ נטו לחודש. לאם אין כל רכוש והיא שוכרת דירה למגוריה ומגורי הקטינים בסך של 550$ לחודש.

 

8)         האב עסק בתיווך נדל"ן. לטענתו הפסיק פעילותו זו, ובספטמבר 2004 הקים עסק להמרת מט"ח. האב מדווח על הכנסות נמוכות, לטענתו היה מוגבל בעבר להיקף עבודה בחצי משרה בלבד מאחר וטיפל בקטינים, בעיקר משום צרכיו המיוחדים של תובע 2. יש להטיל ספק בטענה זו שכן תובע 2 נמצא במוסד החינוכי עד השעה  16:00 ומאז מאי 2004 מועסקת עבורו עובדת פיליפינית ברשיון כדין.

 

9)         לאב שתי דירות בבעלותו אותן הוא משכיר בתמורה לשכ"ד בסך של כ- 800$ לחודש. בנוסף מכר האב דירת מגורים שהיתה בבעלותו בתמורה לסך של -  160,000 $, הסכום מופקד בח-ן האב.

 

תובע  2 זכאי לקצבת נכות בסך של 2100 ₪ לחודש. קצבת הנכות, כמו גם קצבת הילדים בסך של 250 ₪ לחודש, המשולמים ע"י המל"ל, מועברים לידי האב כמשמורן.

האב טוען כי הוא משלם מזונות בסך 1,100 ש"ח לילד מנישואין קודמים. טענה זו לא הוכחה, גם לא ידוע מה גילו של אותו ילד.

 

10)       לתובע 2 הוצאות מיוחדות  בסך של 540 ₪ לחודש בגין רכיבה טיפולית על סוסים ושכר העובדת הזרה בסך של כ- 3000 ₪ לחודש. האב צופה הוצאות נוספות בגין טיפול ע"י קלינאי תקשורת ושיעורים פרטיים לכשיחל התובע 2 את לימודיו בביה"ס. אין חולק כי הוצאות אלו אינן קיימות היום וגם לא ידוע מה מידת ההשתתפות של שירותי הבריאות והמוסדות הטיפוליים.

 

האב שוכר דירה למגוריו עם הקטינים בעלות של 500 $ לחודש (צורף חוזה שכירות). 

 

11)       לטענת האב אין מקום לחייב אותו במזונות הקטינים לידי האם וזאת מהטעם כי בימי אמצע השבוע  בהם מתקיימים הסדרי ראיה עם האם, הוא מביא אותם אליה בשעה 19:00 לאחר ארוחת הערב ולוקח אותם בבוקר לביה"ס. באופן זה לא קיימת לאם כל הוצאה כספית בגין הילדים במהלך שהותם עמה באמצע השבוע.

עוד טוען האב כי האם שלשלה לכיסה את הסכום החד פעמי שהתקבל בגין קצבת נכות לתובע 2 בסך של כ- 30,000 ₪. טענה זו משוללת יסוד שכן הסכום שולם ב-8/6/03 עוד בטרם נקבעה משמורת הקטינים בידי האב וממילא התשלום הוא רטרואקטיבי ומתייחס לחודשים  1/6/00 –30/11/01 , זמן רב בטרם החלו הליכי הגירושין בין הצדדים.

 

12)       בהתאם להסדרי הראיה, הילדים שוהים עם אמם כ- 40%  מהלילות בשנה לפחות. יצויין כי הילדים נמצאים בגיל בו האב חייב על פי הדין האישי החל עליו, בכל צרכיהם המינימליים, הכוללים בנוסף לכלכלה וצרכים שגרתיים אחרים גם את חלקם הוצאות המדור ואחזקתו.

 

לא מצאתי כי בנסיבות דנן, ולאור משאביו הכלכליים, הרכושיים של האב, כי יש לפטור אותו ממזונות הקטינים בעת שהייתם עם אמם. יצויין כי חובת האב לזון את ילדיו חלה עליו לא רק מכח הדין האישי אלא גם על פי המבחן הקבוע בסע' 3א לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), תשי"ט-959. בבעלות האב רכוש רב ממנו ניתן לספק את מזונות הקטינים ואילו לרשות האם משכורת צנועה כאשר הוצאות המדור מכלות למעלה ממחציתה.

 

13)       לאם כאמור, הוצאות מדור בסך של 2540 ₪ בחודש בצרוף הוצאות אחזקת בית הנאמדים על ידי בסך של 1200 ₪ חודש.

חלקם של שני הקטינים במדור ואחזקתו, כפי שנקבע בפסיקה, עומד על סך של 40% מכלל הוצאות המדור, אולם במקרה דנן, יועמד חלקם היחסי של הקטינים במדור ואחזקתו (בהיותם בבית האם), על סך של 16% בלבד (40% מתוך 40%), שהם, על פי הנתונים דלעיל עולים לכדי 600 ₪ לחודש. בנוסף אני מוצאת לחייב את האב בהוצאות הכלכלה של הקטינים בסך של 400 ₪ לחודש, ולעניין זה לקחתי בחשבון כי הקטינים מגיעים לבית האם בימי אמצע השבוע בשעה 19:00 ועוזבים למחרת בבוקר, אך מאידך שוהים שם בכל סוף שבוע שני מיום שישי בצהריים ועד ליום ראשון בבוקר וכן חלק מהחופשות והחגים.

אשר להוצאות "ביגוד" ו"שונות", ההנחה היא כי האב כמשמורן, נושא בהוצאות אלו במלואן, לפיכך לא מצאתי להטיל חיוב נוסף על האב בגין כך.

 

14)       התביעה כוללת גם עתירה לחיוב האב בסכום חד פעמי עבור רכישת ציוד לשימוש הקטינים, כמו מכשירי חשמל  ופרטי ריהוט.

אין בכוונתי להידרש לעתירה זו שכן אין מקומה בתביעה למזונות. עתירה לסעד זה מקומו במסגרת תביעה כספית כדין.

 

לאור האמור נפסק כדלקמן:

 

15)        הנתבע ישא במזונות הקטינים לידי אמם, בסך של 1000 ₪  לחודש וזאת החל מיום 1.11.05 ומידי 1 לכל חודש.

 

הסכום הנ"ל יהיה צמוד למדד 09/05 אשר פורסם ביום  15/10/05 ויעודכנן מדי 3 חודשים ללא הפרשי הצמדה למפרע. אולם כל סכום שלא ישולם במועדו, ישא ריבית והפרשי הצמדה למדד מיום החיוב ועד התשלום בפועל. סכום המזונות לא יפחת כאשר קיים מאזן מדד שלילי.

 

סעיף 2 להחלטה מיום 24.11.03 יעמוד בתוקפו עד ליום 1.11.05.

 

קצבת הנכות וקצבת הילדים המושלמות ע"י המל"ל יועברו לידי האב.

 

בנסיבות דנן אינני עושה צו להוצאות.

 

 

ניתן היום כ"ז בתשרי, תשס"ו (30 באוקטובר 2005) בהיעדר הצדדים.

 

צילה צפת, שופטת

 

ניתן לפרסום ללא פרטים מזהים.

 
Hit Counter