מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

חוקים ותקנות

 

 

תקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח-1987

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 83(א), ו-108(א) ו-109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984  (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 83(ב) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

 

פרק א': הגדרות

 

 1. הגדרות [תיקון: תשמ"ט(3), תש"ן, תשנ"ו(4)]

בתקנות אלה -

"אגרה" - האגרה שיש לשלמה לפי התוספת הראשונה לרבות חלק של אגרה ואגרה נוספת לפי תקנה 11;

"בית משפט" - לרבות שופט או רשם של בית משפט, כשאין הענין מחייב אחרת;

"דיון" - שמיעת ראיות בעל פה או שמיעת טענות הצדדים אם אינם מביאים ראיות, ולמעט דיון בישיבת קדם משפט ראשונה;

"כתב עיקרי" - כתב בית דין שבו מביאים הליך לבית משפט;

"לשכת סיוע משפטי" - לשכה ששר המשפטים הקים או הסמיך לפעול כלשכת סיוע משפטי, הן דרך כלל והן בתחום שיפוטו של בית משפט מסויים;

"מדד" - מדד מחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"צו הצהרתי" - למעט צו המצהיר על זכות בנכס למי שאינו מחזיק בו;

"צו עשה" ו"צו אכיפה" - למעט צו למסירת חזקה בנכס;

"תובענה" או "הליך" - תביעות, בקשות, ערעורים ושאר ענינים שמביא בעל דין לפני בית משפט באחת הדרכים שנקבעו לכך על-פי דין, ושנדרשים בהם החלטה או פסיקה של בית משפט.

"תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף" - לרבות תביעה לשיפוי או לפיצוי על תשלום פנסיה, תגמולים וכל הוצאה אחרת ששולמו או שישולמו בשל נזקי גוף, לרבות תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרבים, התשל"ה-1975 (להלן - חוק הפיצויים).

 

פרק ב' : האגרה ותשלומה

 

 2. חובת תשלום אגרה [תיקון: תשמ"ט(3), תשנ"ב(2)]

(א) לא ייזקק בית משפט לכל הליך, אלא אם כן שולמה בעד הסעד המבוקש בו האגרה הקבועה בתוספת הראשונה ואגרת הפרוטוקול כאמור בתקנה 12א, או שמביא ההליך פטור מתשלום האגרה.

(ב) הליך שלא נתקיים בו אחד התנאים האמורים בתקנת משנה (א) לא יקובל לרישום, בגזברות או במזכירות בית משפט, אלא אם כן הוגשה: בקשה לפטור מאגרה.

(ג) אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מהוראות תקנה 5 לתקנות סדרי הדין (סעד מיידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט), התשל"א-1971.

(ד) נזקק בית משפט להליך ונתן בו פסק דין או החלטה, ומתברר כי האגרה לא שולמה, לא יוצא ולא יינתן העתק או עותק מפסק הדין או מההחלטה, אלא אם כן שולמה האגרה במלואה.

(ה) בית משפט ימציא לחייב בתשלום אגרה כאמור בתקנת משנה (ד), דרישה לתשלום אגרה שהסכום הנקוב בה ישולם תוך שלושים ימים מיום ההמצאה.

(ו) דרישה לתשלום אגרה דינה כדין כל החלטה לתשלום כסף לטובת אוצר המדינה, וניתן לבצעה בהליכי הוצאה לפועל.

 

 3. הליכים שרואים את שוויים כבלתי ניתנים לביטוי בכסף [תיקון: תשנ"ו(4), תשנ"ח, תשנ"ח(2)]

(א) הליך שהסעד המבוקש בו הוא צו הצהרתי, צו לא תעשה, צו עשה, צו אכיפה, תביעה למתן חשבונות שלא בהליך ביניים, למעט תובענה לסעד כספי כתוצאה ממתן החשבונות, פירוק שותפות, פירוק חברה, הכרזת פשיטת רגל, אכיפת פסק בוררות, אכיפת פסק חוץ, קביעת גובה הפיצויים או תשלומי האיזון בשל רכוש שהופקע או שנפגע שלא בדרך הפקעה לצרכי ציבור או לטובת הציבור לפי כל דין, פסיקת דמי שכירות בדירה או בבית עסק, מתן צו הנהלת עזבון, חלוקת עזבון, הנהלת רכוש של נעדר, מתן הוראות בקשר לניהול עזבון או לניהול רכושו של נעדר, קטין או פסול דין, שינוי החלטה של פקיד מסדר או ביטולה, הליך בענין הקדש, קובלנה פרטית ועתירת אסירים יראו אותם כהליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף.

(ב) התנגדות למתן צו ירושה, צו קיום צוואה, צו להנהלת עזבון או צו לחלוקת העזבון, יראו אותה כהליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף.

 

 4. מי משלם אגרה מתי ואופן התשלום

המביא הליך לפני בית משפט בכתב או הדורש אותו בעל פה, ישלם את האגרה שיש לשלמה בעד אותו הליך עם הבאתו או דרישתו לראשונה, והוא כשאין הוראה אחרת בתקנות אלה.

 

 5. אגרה בענין הליך שהחל בלשכת ההוצאה לפועל [תיקון: תשמ"ט(3), תשנ"ח, תשס"ה]

הוגשה בקשה לביצוע שטר או תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל, ישלם המבקש, במקרים שלהלן, את סכום האגרה שהיה חייב בה לפי התוספת הראשונה בשל תובענה על פי השטר או על פי כתב התביעה שצורף לבקשה לביצוע, לפי הענין, בניכוי הסכום ששולם בלשכת ההוצאה לפועל עם הגשת הבקשה ובתוספת אגרת פרוטוקול:

(1) הוגשה התנגדות לביצוע שטר לפי סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967  (להלן - חוק ההוצאה לפועל), ובית משפט קיבל את ההתנגדות;

(2) הוגשה התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1(ד) לחוק ההוצאה לפועל, ובית המשפט קיבל את ההתנגדות:

(3) התביעה, שצורפה לבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב, הועברה לבית המשפט לפי סעיף 81א1(ו) לחוק ההוצאה לפועל והמבקש הודיע על רצונו להמשיך בבירור התביעה בבית המשפט.

 

 6. אגרה בתביעה לפיצויים בשל נזקי גוף [תיקון: תשמ"ט(3), תש"ן, תשנ"ב(2), תשנ"ו(4)]

(א) בתביעה לפיצויים בשל נזקי גוף תשולם אגרה לפי פרטים 3(אא) או 7(אא) בתוספת הראשונה, לפי הענין.

(ב) אגרה כאמור בתקנת משנה (א) תשולם כמפורט להלן:

(1) עם הבאת ההליך לבית המשפט, לרבות הליך שהסעד המבוקש בו הוא פסיקת תשלום תכוף לפי חוק הפיצויים, ישלם התובע סכום בשיעור הנקוב בפרטים 8(א) או (ב) בתוספת הראשונה, לפי הענין;

(2) בוטל, נמחק או נדחה ההליך לפני שהחל הדיון בו, כאשר לא חלה בענין תקנה 15, ישלם התובע שליש מסכום האגרה החלה כאמור בתקנת משנה (א), בניכוי הסכום ששילם לפי פסקה (1) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 , על היתרה, מיום הבאת ההליך לבית המשפט עד התשלום בפועל (להלן -הפרשי הצמדה וריבית);

(3) הסתיים ההליך בפשרה לפני שהחל הדיון בו, כאשר לא חלה בענין תקנה 15, ישלם הנתבע שליש מסכום האגרה החלה, בניכוי הסכום ששילם התובע לפי פסקה (1) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, וישפה את התובע על סכום האגרה ששילם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית;

(4) הסתיים ההליך בפסק דין לחובת הנתבע או בפשרה שלא כאמור בפסקה (3), ישלם הנתבע את האגרה החלה בניכוי הסכום ששילם התובע לפי פסקה (1) ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית על היתרה, וישפה את התובע על סכום האגרה ששילם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית;

(5) נדחה ההליך או נמחק בפסק דין, ישלם התובע את האגרה החלה בניכוי הסכום ששילם לפי פסקה (1) ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית;

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב)(3) או (4), התנהל ההליך בבית משפט מחוזי, וסכום הפיצוי שנפסק או שבעלי הדין התפשרו עליו נמוך משישים אחוזים מתחום סמכות בית משפט השלום ביום הבאת ההליך, ישלם הנתבע את האגרה כשיעורה בבית משפט שלום, והתובע ישלים את האגרה החלה בבית המשפט המחוזי.

 

 7. אגרה בתביעת למזונות [תיקון: תשמ"ט(3), תשנ"ב(2), תשנ"ו(4)]

בתביעה למזונות או לאכיפת פסק חוץ שבו נפסקו מזונות, לביטול פסק דין למזונות, לשינוי פסק דין למזונות, לשיפוי בענין מזונות או בהודעה לצד שלישי בענין מזונות, תשולם אגרה לפי פרט 3(אב) בתוספת הראשונה.

 

 8. תשלום אגרה לשיעורים והחזרת מחצית אגרה [תיקון: תשמ"ט(3),תשנ"ב(2)]

(א) אגרה המשתלמת לפי הפרטים 3(א) ו-7(א) לתוספת הראשונה תשולם בשני שיעורים:

(1) המחצית הראשונה - בעת הגשת ההליך;

(2) המחצית השניה - עד שבעה ימים לפני התאריך שנקבע לראשונה לדיון בהליך.

(ב) לא שולמה המחצית השניה במועדה, רשאי בית משפט או רשם למחוק את ההליך; בית משפט או רשם לא ימחוק את ההליך לפני שניתנה הודעה בהתאם לחייב בתשלום האגרה, וזאת תוך שבעה ימים לפני המחיקה.

(ג) בעל דין יהיה פטור מתשלום המחצית השניה של האגרה, כאמור, אם -

(1) ניתן בהליך פסק דין בהעדר הגנה או שההליך הובא בסדר דין מקוצר ולא ניתנה בו רשות להתגונן;

(2) ההליך בוטל, נמחק, נדחה או נסתיים בפשרה, או באופן אחר, לפני שהוחל הדיון בו, כאשר לא חלה בענין, תקנה 15.

(ד) לא הוחל בדיון בהליך בתאריך שנקבע לו, משום שבעלי הדין התפשרו או משום שההליך בוטל על ידי מביאו וניתנה החלטה או פסק דין בהתאם, רשאי בעל הדין ששילם את מלוא האגרה לדרוש תוך ששה חדשים מיום סיום ההליך, את החזרת המחצית השניה של האגרה ששילם ובית משפט או רשם יתן צו בהתאם.

(ה) המחצית השניה של האגרה -

(1) תשולם בתוספת הפרשי הצמדה, לפי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום מחציתה הראשונה של האגרה, עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום מחציתה השניה של האגרה, כאמור;

(2) תוחזר בתוספת הפרשי הצמדה לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום המחצית השניה של האגרה עד למדד שפורסם לאחרונה לפני יום מתן צו החזרת המחצית השניה של האגרה, או חלק ממנה, לפי הענין.

 

 9. דין אגרה שלא שולמה כדין חוב פסוק

אגרה, הפרשי אגרה ואגרה נוספת שלא שולמו, דינם כחוב פסוק במשפט אזרחי לטובת המדינה, והם ייגבו מהחייב בתשלומם מתוך כספים שהופקדו בקופת בית משפט אם הופקדו, או על ידי לשכת הוצאה לפועל על סמך צו של בית משפט.

 

 10. גביית אגרה בעתירת אסיר

(א) אגרה בגין עתירת אסיר או עציר תיגבה על ידי שירות בתי הסוהר.

(ב) שירות בתי הסוהר יעביר מידי חודש, באמצעות החשב הכללי, את כל הסכומים שגבה על פי תקנת משנה (א), לזכות בתי המשפט.

(ג) בקשה של אסיר או עציר לפטור מתשלום אגרה לפי תקנה 13, תידון בעת שמיעת העתירה.

 

 11. אגרה נוספת [תיקון: תשמ"ט(3)]

(א) קבע בית משפט כי בעל דין הגיש הליך סרק או המשיך או האריך את הדיון בכל הליך על ידי טענות סרק או בכל דרך אחרת, רשאי הוא בתוך פסק דינו, וללא קשר עם תוצאות ההליך, לקבוע כי אותו בעל דין ישלם אגרה נוספת שתיקבע כפי שבית משפט ימצא לנכון בהתאם לנסיבות ושלא תעלה על כפל מלוא האגרה הקבועה בתוספת הראשונה בעד אותו הליך, ואפילו אותו בעל דין איננו חייב באגרה בשל אותו הליך או שהוא פטור ממנה.

(ב) אגרה נוספת ששילם בעל דין לפי תקנה זו לא תובא בחשבון הוצאותיו.

 

 12. הצמדה למדד [תיקון: תשמ"ח, תשמ"ט(3), תשנ"ב(2), תשנ"ח(2), תשס"ה]

(א) הסכומים הנקובים בתוספות הראשונה והשניה יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם ליום העדכון הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתה של תקנת משנה זו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2002.

(ב) סכום שעודכן כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

(ג) בוטל.

(ד) מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספות הראשונה והשניה כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנה זו ויעביר העתק הודעתו לועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

 

פרק ב:1 אגרת פרוטוקול

 

 12א. הגדרה [תיקון: תשמ"ט(3), תשנ"ב(2)]

בוטל.

 

 12ב. חובת תשלום אגרת פרוטוקול [תיקון: תשמ"ט(3), תשנ"ב(2)]

בוטל.

 

 12א. אגרת פרוטוקול [תיקון: תשמ"ט(3), תשנ"ב(2)]

(א) אגרת פרוטוקול תשולם לפי הקבוע בתוספת השניה יחד עם התשלום הראשון של האגרה.

(ב) ההוראות לענין אגרות שבתקנות אלה, למעט תקנות 8 ו-11, יחולו, בשינויים המחייבים, גם על אגרת הפרוטוקול.

(ג) אגרת פרוטוקול תחול גם על הענינים שפורטו בתקנה (17), (19), (20), (21), (22) ו-(24).

 

פרק ג': פטור מאגרה והחזרת אגרה

 

 13. פטור מתשלומה של אגרה [תיקון: תשנ"ב(2)]

(א) בעל דין שבעת שמוטל עליו לשלם אגרה, טוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לכתב העיקרי בקשה לפטור מתשלום האגרה, ותצהיר שבו יפרט את רכושו, רכוש בן זוגו והוריו אם המבקש סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החדשים שקדמו לתאריך הבקשה.

(ב) הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית משפט שאין ביכלתו של המבקש לשלם האגרה - ותעודה של לשכת סיוע משפטי תשמש ראיה לכאורה על כך - ונראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה, רשאי בית המשפט -

(1) לפטור מתשלום האגרה או חלקה;

(2) לפטור מתשלום האגרה עבור סעד מסויים בלבד.

(ג) לדיון בבקשה, רשאי בית משפט להזמין את בעלי הדין וכל אדם אחר שיראה לנכון להזמינו, ולחקור אותם, אולם רשאי בית משפט לדון בבקשה אף ללא הופעת בעלי הדין ולצוות על פטור מתשלום האגרה אם דרך כלל ואם עד גמר החקירה הנוספת אם ימצא לנכון לעשות כן; היה המשיב היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו יכול הוא במקום להתייצב לחקירה, לתת הסכמתו בכתב לפטור מהאגרה, אם לבקשה פלונית או לסוג של בקשות. אין בהסכמה של היועץ המשפטי לממשלה, כשלעצמה, כדי לחייב את בית המשפט.

(ד) דחה בית משפט את הבקשה, או פטר מתשלום רק חלק מהאגרה בלבד, רשאי הוא להרשות למבקש לשלם את האגרה שלגביה לא ניתן הפטור תוך הזמן שייקבע, ובלבד שלא יעלה על שני חדשים; מששולמה האגרה תוך אותו זמן יראו את התשלום כאילו נעשו ביום שהובא ההליך.

(ה) כלל כתב עיקרי יותר מסעד אחד, ובית משפט פטר תשלומה של אגרה בעד סעד מסויים כאמור בפסקה (2) של תקנת משנה (ב), על המבקש להביא כתב עיקרי מתוקן או לשלם את ההפרש שבין האגרה המלאה החלה על הכתב העיקרי שהגיש או אגרה נמוכה יותר, אם בעל הדין הגביל את שווי הכתב העיקרי לסכום נמוך יותר, לבין האגרה שלגביה ניתן הפטור, וזאת תוך הזמן שקבע בית משפט ובלבד שלא יעלה על שני חדשים.

(ו) לא שולמה אגרה תוך הזמן שנקבע כאמור בתקנת משנה (ד), רשאי בית משפט למחוק את ההליך ויראו את ההליך כאילו לא הוגש, או להאריך את הזמן לתשלום האגרה או השיעור אם נמצא טעם מיוחד לכך.

(ז) נמחק ההליך לפי תקנת משנה (ו) לא יהיה המבקש חייב בתשלום אותו חלק של האגרה שלא שולם, ואין המחיקה מזכה בהחזרת כל תשלום שנעשה לפני שניתן צו המחיקה.

(ח) ניתן פטור מתשלום, יחול הפטור גם על כל תשלום נוסף שאותו בעל דין חייב לשלם בקשר עם אותו הליך באותה ערכאה.

(ט) ניתן פטור לפי תקנה זו, ומקבל הפטור זכה בתביעתו, רשאי בית משפט או רשם לחייב את בעל הדין שכנגד בתשלום האגרה החלה על ההליך, ותקנה 9 תחול בשינויים המחוייבים.

 

 14. דחיית תשלומה של אגרה על ידי בנק במקרים מיוחדים

תשלום אגרה לגבי הליך שהוגש על ידי בנק, שניתנה עליו הוראה לפי סעיף 8ד לפקודת הבנקאות, 1941 , יידחה עד למתן פסק דין בהליך.

 

 15. החזרת אגרה בשלמותה [תיקון: תשנ"ו, תשנ"ו(4)]

(א) הסתיים הליך בפשרה או בוטל או נמחק על ידי מגישו, הכל לא יאוחר מישיבת קדם המשפט הראשונה, תוחזר האגרה ששולמה, בניכוי הסכום הנקוב בפרטים 8(א) או 8(ב) בתוספת הראשונה, לפי הענין.

(ב) בית משפט רשאי להורות על החזרת האגרה אם הסכסוך הנדון בהליך הועבר להכרעה בבוררות או הסתיים בהסדר פישור כמשמעותו בסעיף 79ג לחוק.

 

 15א. החזרת אגרה בגין הליך שהועבר למשקם [תיקון: תשנ"ו(2)

בית משפט רשאי להורות על החזרת אגרה, אם הסכסוך הנדון בהליך הועבר לדיון בפני משקם, על פי חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992 . אם כבר החל הדיון בהליך, רשאי בית המשפט להורות על החזרת מחצית האגרה.

 

 16. החזרת אגרה לאסיר או עציר שביטל עתירה

בית משפט רשאי לצוות על החזרת אגרה ששולמה בעתירה של אסיר או עציר אם העתירה בוטלה על פי בקשת העותר לפני שמיעתה או אם נשמעה ונקבע שיש להגיש תשובה, או אם נדחתה ללא הזמנת העותר.

 

 17. החזרת אגרה לאסיר או עציר שנסתיים הדיון בבקשתו

נסתיים הדיון בבקשת אסיר או עציר שהוגשה לפי סעיף 62א לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, או בערעור שהוגש לפי סעיף 62ג לפקודה האמורה, לפי בקשת מגיש הבקשה, לפני יום שמיעתה לגופה במעמד הצדדים, רשאי בית משפט לצוות על החזרת האגרה.

 

 18. פטורים מאגרה בערעור

(א) בערעור על פסק דין שניתן נגד יותר מאדם אחד ביחד ולחוד תשולם האגרה פעם אחת בלבד, על ידי הראשון מבין מגישי הערעור שאינו פטור מתשלום אגרה.

(ב) בערעור על כל פסק דין נוסף שניתן בתובענה לאחר החזרת הדיון בנושא הערעור מאת בית משפט שלערעור אל הערכאה הראשונה עקב ערעור קודם של אותו מערער, אין המערער חייב בתשלום אגרה.

 

 19. בעלי דין פטורים מאגרה

אלה פטורים מחובת תשלום אגרה -

(1) המדינה וכל מי שהורשה לייצגה כשהוא מביא הליך מכוח הרשאתו;

(2) המוסד לביטוח לאומי;

(3) האפוטרופוס הכללי;

(4) רשות מקומית או פקיד סעד של רשות מקומית בהליך לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958;

(5) רשות מקומית-ששר המשפטים ושר הפנים הכריזו עליה ברשומות לענין זה, בהליך שהסעד המבוקש בו הוא השתתפות בהוצאות בגין עבודות מכוח חוק עזר;

(6) האפוטרופוס לנכסי נפקדים, האפוטרופוס לנכסי גרמנים, אם יחד עם הבאת הליך הגישו הצהרה כי ברכושו של אדם המנוהל בידם או המוקנה להם, ואשר לגביו הובא או נדרש ההליך, אין כספים לתשלום האגרה;

(7) בן זוגו, ילדו, אביו או אמו של אדם שנפטר כאמור להלן, בקשר לכל הליך הנוגע להצהרת מוות של אותו נפטר, לעזבונו של הנפטר או למתן צו ירושה בקשר אליו, לאפוטרופסות או להחזקת ילדים עקב הפטירה, או לערעור על החלטה בהליך כאמור:

(א) מי שנפטר עקב פעולות מלחמה אחרי יום ט"ז בכסלו התש"ח (29 בנובמבר 1947) או שהוא בגדר נפגע מפגיעות איבה כמשמעותם בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, אולם פטור לפי פסקה זו לא יחול אם האדם שנפטר כאמור היה איש כוחות אויב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק האמור ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או על מנת לקדם מטרותיהם של כוחות אויב כאמור;

(ב) מי שנפטר בשירות צבאי כמשמעותו בסעיפים 14(ב), 2(א), (ג), ו-1(א) (ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949.

 

 20. ענינים הפטורים מאגרה [תיקון: תשנ"ב(2), תשנ"ח, תשנ"ח(2), תשס"ב(3)]

פרט אם יש על כך הוראה מפורשת בתקנות אלה, לא תשולם אגרה בעד הענינים כדלהלן:

(1) בקשה בעל-פה בפני בית משפט שאיננה פתיחת הליך;

(2) בקשה לפטור מתשלום אגרה או בקשה לפטור מחובת ערבון או ערובה;

(3) בקשה לסעד ביניים, או הבאת הליך ביניים, עם הבאת ההליך או דרישתו או לאחר מכן ולפני מתן פסק הדין או אף לאחר נתינתו, והכל באותו הליך באותה ערכאה, לרבות בקשה לתיקון טעות סופר בפסק דין:

(3א) בקשה להצטרף להליך תלוי ועומד בבית המשפט כנתבע או כמשיב;

(4) בקשה להארכת מועד להגשת ערעור וכן בקשה להארכת מועד להגשת בקשה למתן רשות ערעור;

(5) בקשה לביטול פסק-דין, צו או החלטה שניתנו במעמד צד אחד בלבד, בקשה לביטול צו למחיקתה של תובענה שניתן בהעדר צד שהוזמן, ובלבד שהבקשה הוגשה תוך שלושים ימים מיום שהומצאו למבקש פסק הדין, ההחלטה, או צו המחיקה;

(6) בוטל

(7) הליך לשחרור מי שאסור או שעצור שלא כדין וכן הליכים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960;

(8) בקשה או ענין במשפט פלילי, וכן ערעור פלילי ובקשה לדיון נוסף בענין פלילי שלא נקבעה להם אגרה, למעט קובלנה פרטית;

(9) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב];

(10) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

(11) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), התשי"ד-1954;

(12) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957;

(13) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

(13א) ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי חוק טיפול בחולי נפש התשנ"א-1991;

(14) בקשה לניהול רכושם של נעדרים או שבויים עקב פעולות מלחמה או איבה, וכן בקשה למתן הוראות בענינים האמורים וערעור על החלטה בהם;

(15) תובענה בענין הקניית רכוש לצרכי ציבור לטובת הציבור לפי דין, או לביטול הקניה כאמור;

(16) ערעור על פסק דין שניתן בערעורים לפי פסקאות (9) עד (13);

(17) בקשה לפשיטת רגל המוגשת על ידי חייב או לפירוקה של חברה לפי החלטתה;

(18) בקשה למינוי מנהל עזבון הכלולה בבקשה למתן צו ירושה, צו קיום צוואה, צו הנהלת עזבון או חלוקת עזבון, וכן בקשה למתן הוראות למנהל עזבון;

(19) בקשה לתיקון צו ירושה, צו קיום צוואה, צו להנהלת עזבון או לחלוקתו;

(19א) בקשה למתן צו הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, וכל בקשה לענין מתן צו כאמור וערעור על החלטה בבקשה כאמור.

(20) הליכים לפי פקודת בזיון בית משפט;

(21) בקשה לעיכוב פסק בורר שניתן לאחר שבית משפט, מסיבה כל שהיא, החזיר לבורר פסק קודם;

(22) בקשה לסעד בדרך טען ביניים;

(23) ערעור על החלטת בית דין למשמעת;

(24) ערעור לבית המשפט העליון על החלטת לשכת עורכי הדין לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961;

(25) כל דרישה או פעולה להזמנת בעל דין או עדים או מסירת כתבי בי דין וכיוצא באלה במסגרת מינהל בית המשפט בקשר להליך ששולמה אגרה בעת הבאתו, או שהיו פטורים ממנה, או אם ההליך הוא הליך ביניים, שולמה אגרה בעת הבאתו של ההליך שבמסגרתו הוא נעשה או היו פטורים ממנה;

(26) קבלת העתק מאושר אחד מפסק דין לכל בעל דין שדרש זאת תוך חודש ימים מיום מתן פסק הדין, לשם פרסום ברשומות או לשם מסירתו לפי הוראות כל דין למעט תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

 

פרק ד': שונות

 

 21. תשלום בבולים

ביתן לעולם בבולי הכנסה כל אגרה שאינה עולה על שלושים שקלים חדשים.

 

 22. תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום י"א בטבת התשמ"ח (1 בינואר 1988).

 

 23. ביטול

תקנות בית משפט (אגרות), התשל"ו-1976 - בטלות.

 

 24. הוראת מעבר

על אף האמור בתקנה 23, הרי לגבי הליך שהוגש לפני תחילת תוקפן של תקנות אלה יחולו הוראות תקנות בית משפט (אגרות), התשל"ו-1976.

 

 25. השם [תיקון: תשנ"ב(2)]

בוטל.

 

תוספת ראשונה

(תקנה 2א)

[תיקון: תשמ"ח, תשמ"ט, תשמ"ט(2), תשמ"ט(3), תשמ"ט(4), תש"ן(2), תש"ן(3), תשנ"א, תשנ"א(2), תשנ"ב, תשנ"ב(2), תשנ"ג, תשנ"ג(2), תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ה(2), תשנ"ו(2), תשנ"ו(4), תשנ"ו(5), תשנ"ז, תשנ"ח(2), תשנ"ט, תשנ"ט(2), תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ב(2), תשס"ב(3), תשס"ג]

                                                                     בשקלים חדשים
                                                                     ------------
  1. הגשת ערעור בבית המשפט העליון                                       

  2. (א) הגשת בקשה או עתירה בבית המשפט העליון לרבות הגשת ערעור
         על החלטת הרשם (למעט עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק)              
     (ב) הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק                              

     (ג) הגשת בקשת ערעור או ערעור על החלטה בעתירת אסיר או עציר         
  3  הגשת תביעה בבית המשפט המחוזי.
     (א) תביעה לסכום כסף קצוב, למעט תביעה כאמור בפרט
         משנה (אא)                                                 %
2.5 מהסכום
                                                                   הנתבע כערכו בעת
                                                                    הגשת התובענה
        (אא) תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף                              
        (אב) תביעה למזימות                                            
     (ב) בכל תביעה אחרת, למעט הליך שפרט 8 חל עליו                     
  4     (א) הגשת ערעור בבית משפט מחחי על פסק דין של בית משפט שלום     

        (ב)  הגשת בקשת לשות ערער על פסק דין של
בית משפט לתביעות
            קטנות                                                     
  5. הגשת ערעור או ערך בבית משפט מחוזי שאינו ערעור על פסק דין
     של
בית משפט שלום                                                 
  6. הגשת בקשה הקשורה בערעור בבית
משפט מחוזי                          
  7. הגשת הליך בבית משפט שלום:                                 25% מהסכום הנתבע
     (א) תביעה לסכום כסף קצוב                                  כערכו בעת הגשת
                                                               התובענה, ולא פחות
                                                               מ- שקלים חדשים
        (אא) תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף                             
     (ב) בכל תביעה אחרת, למעט הליך שפרט 8 חל עליו                    
     (ג) הגשת ערעור או ערר בבית
משפט שלום                            
  8. הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין
     הוראה מיוחדת לגביו בתוספת:
     (א) בבית משפט מחוזי                                             
     (ב) בבית משפט שלום                                              
     (ג) בבית דין לשכירות                                            
  9. עתירת אסיר או עציר                                             
  10. ערעור על החלטת ביניים לאחר קבלת רשות ערעור                   פטור מאגרה
  11. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור                      יש להשלים לסכום
                                                                  האגרה המשתלמת
  בעבור הגשת ערעור
  12. דיון נוסף בבית המשפט העליון כבערעור לבית
משפט
  13. הגשת בקשה שאינה פטורה מאגרה על פי התקנות:
     (א) בבית
משפט שלום או בבית דין לשכירות                          
     (ב) בבית משפט מחוזי                                             
  14. עשיית צוואה                                                    
  15. בוטל
  16. עשיית תצהיר בפני שופט או רשם, או מזכיר ראשי של
בית משפט        
  17. העתק מכל מסמך שבתיק
בית משפט                             
  18. אישור העתק כמתאים למקור                               
  19. עיון בתיק המצוי בארכיון בית המשפט שעברה שנה לפחות מיום
      שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים                


 

 

תוספת שניה

(תקנה 12א)

[תיקון: תשמ"ט(3), תשמ"ט(4), תש"ן(2), תש"ן(3), תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ב(2), תשנ"ג, תשנ"ג(2), תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ה(2), תשנ"ו(2), תשנ"ו(5), תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט(2), תשנ"ט(3), תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ב(2), תשס"ג]

                                                                 בשקלים חדשים
                                                                 -------------
  1.   הליך לפי פרטים
7 ,5 ,4 ,1(ג), 12-1 11 ,10 לתוספת הראשונה      
  2.   הליך לפי פרטים
8 ,6 ,2 ו-13 לתוספת הראשונה                   
  3.   הליך לפי פרטים 3 ו-7(א) ו-(ב) לתוספת הראשונה                  
  4.   תביעה בבית משפט לתביעות קטנות                                  
  5.   הליך לפי פסקאות (
22) ,(21) ,(1 9) ,(1 7) ו-(24) שבתקנה 20    
  6.   הליך לפי פרטים
17 ,16 ,15 ,14 ,9 ו-18 לתוספת הראשונה           פטור


 

 

תוספת שלישית

(תקנה 6(ד)))

[תיקון: תשנ"ב(2)]

 

בבית המשפט.......................

ב........................

כתב התחייבות לתשלום אגרה

......................נגד.........................

בהתאם לתקנה 6 לתקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח-1987, אני/נו החתומים מטה ..............................מתחיב בזה /מתחייבים בזה ביחד ולחוד, לשלם את האגרה, או יתרת האגרה, החלה בסך.......................בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום הגשת התביעה....................ועד התשלום בפועל, במקרה שלפי תוצאות ההליך חלה עלי/נו חובת תשלום האגרה, כאמור בתקנה 6. ידוע לי כי דין תשלום האגרה, או יתרת האגרה, לפי התחייבות ז, כדין חוב פסוק במשפט אזרחי לטובת המדינה שניתן לבצעה בהליכי הוצאה לפועל.

יום........................... חתימה/ות..........................

 

ד' בכסלו התשמ"ח (25 בנובמבר 1987)

(חמ 3-87)

 

                      אברהם שריר
                      שר המשפטים 

 

 

 

 
 

 

Hit Counter